SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Wzory Regulaminów Sekcji

WZORY REGULAMINÓW  SEKCJI 1 
A.  Sekcja eucharystyczna
1. Celem Sekcji Eucharystycznej jest szerzenie czci i miłości do Przenajświętszego Sakramentu przez krzewienie i praktyki adoracji wspólnych lub osobnych, nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, przyjmowanie Komunii św. wynagradzających, uczestniczenie w procesjach z Przenajświętszym Sakramentem, wykłady o życiu eucharystycznym, czytanie pism itp. 
2. Do Sekcji Eucharystycznej należeć może każdy członek Sodalicji i kandydat, który się zapisze w poczet członków Sekcji Eucharystycznej. 
3. Obowiązkiem członków Sekcji Eucharystycznej jest:
a) Uczęszczać regularnie na zebrania  sekcji. Zebrania te odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu i nie powinny kolidować z miesięcznym zebraniem sodalicyjnym lub z zebraniem innych sekcji Sodalicji.
b) Przynajmniej raz na miesiąc przyjąć Komunię świętą wynagradzającą w dzień obrany przez sodalisa, wzgl. przydzielony mu przez przewodniczącego sekcji. W razie niemożliwości przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej w dniu przeznaczonym można ją odłożyć na następną niedzielę lub na dogodny dzień. 
c) W miarę możności uczestniczyć codziennie Mszy świętej; o ile sodalis nie przystępuje jednocześnie do Stołu Pańskiego, poleca się przyjąć komunię duchowną.
d) Odprawić raz na miesiąc godzinę adorację Najświętszego Sakramentu. Sodalisi bardzo zajęci mogą rozłożyć adorację na 2 lub 3 razy. O ile sodalisi nie mogą urządzać wspólnych adoracji, winni brać udział w adoracjach parafialnych, według możności w czwartek przed 1-szym piątkiem miesiąca, poza tym należy brać udział w adoracjach podczas 40-godzinnego nabożeństwa, przy Bożym Grobie itp.
e) Odmówić dziennie nabożnie trzy razy akt „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.”
f) Obrać sobie w porozumieniu z ks. proboszczem inne dzieło, np. ozdobienie ołtarza Najśw. Maryi Panny, czuwanie nad pięknością i ozdobą figur świętych w obrębie parafii itd. 
4. Sekcja wybiera  sobie Zarząd, składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, który zatwierdza Zarząd Sodalicji. 
5. W stosunku do swej Sodalicji sekcja będzie się kierowała następującymi przepisami:
a) sekcja pozostaje w ścisłej łączności z Sodalicją i stosuje swą pracę zupełnie do statutu, ducha i dążeń Sodalicji,
b) celem ściślejszej łączności sekcji z Sodalicją przewodniczący sekcji bierze udział w zebraniach Zarządu Sodalicji z głosem doradczym. Moderator i członkowie Wydziału mają prawo brania udziału w zebraniach sekcji,
c) wydatki sekcji, zatwierdzone przez Zarząd Sodalicji, pokrywa kasa sodalicyjna. Sekcja może jednak za zgodą Zarządu Sodalicji starać się o fundusze własne. Majątkiem sekcji zawiaduje jej zarząd pod nadzorem Zarządu Sodalicji. Przy końcu roku sprawozdawczego zarząd sekcji przygotowuje sprawozdanie z działalności i kasy sekcji za rok ubiegły i przedkłada go Zarządowi Sodalicji po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną. 
6. Ze względu na wzniosły cel sekcji i połączoną z nim sposobność duchowego wyrobienia, przepisy regulaminu sekcji należy ściśle przestrzegać, ale nie obowiązują one jednak pod grzechem.
7. O utworzeniu i zwinięciu sekcji decyduje Zarząd Sodalicji.   
B. Sekcja misyjna
1. Celem Sekcji Misyjnej jest pogłębienie wiedzy o misjach zagranicznych, budzenie zainteresowania ofiarowaniem  Mszy św., Komunii św., umartwieniem i pomocą materialną. 
2. Do Sekcji Misyjnej należeć może każdy członek Sodalicji i kandydat, który się zapisze w poczet członków Sekcji Misyjnej. 
3. Obowiązkiem członków Sekcji Misyjnej jest:
a) Uczęszczać regularnie na zebrania sekcji. Zebrania te odbywać się będą przynajmniej raz na miesiąc i nie powinny kolidować z zebraniami Sodalicji lub innych sekcji.
b) Przynajmniej raz w miesiącu uczestniczyć we Mszy świętej, ofiarować Komunię św. i dobry uczynek na intencję rozwoju misji.
c)  Zbierać rzeczy materialne i ofiary na cele misyjne.
d) Czytać książki i czasopisma misyjne i starać się rozpowszechniać je w swym otoczeniu.
e) Urządzać pogadanki i odczyty o misjach, współpracować z innymi towarzystwami przy urządzaniu wystaw misyjnych, akademii lub przedstawień na cele misyjne. 
4. Sekcja wybiera sobie zarząd, składający się z przewodniczącej, sekretarki i skarbniczki, które zatwierdza Zarząd Sodalicji. 
5. W stosunku do swej Sodalicji sekcja będzie się kierowała następującymi przepisami:
a) Sekcja pozostaje w ścisłej łączności z Sodalicją i stosuje swą pracę zupełnie do statutu, ducha i dążeń Sodalicji.
b) Celem ściślejszej łączności sekcji z Sodalicją przewodnicząca sekcji bierze udział w zebraniach Zarządu Sodalicji z głosem doradczyni. Moderator i członkowie Wydziału mają prawo brania udziału w zebraniach sekcji.
c) Wydatki sekcji, zatwierdzone przez Zarząd Sodalicji, pokrywa kasa sodalicyjna. Sekcja może jednak za zgodą Zarządu Sodalicji starać się o fundusze własne celem popierania misji. Majątkiem sekcji zawiaduje jej zarząd pod nadzorem Zarządu Sodalicji. Przy końcu roku sprawozdawczego za rząd sekcji przygotowuje sprawozdanie z działalności i kasy sekcji za rok ubiegły i przedkłada go Zarządowi Sodalicji po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną. 
6. Ze względu na wzniosły cel Sekcji Misyjnej i połączoną z nim sposobność duchowego wyrobienia, przepisy regulaminu sekcji należy ściśle przestrzegać, ale nie obowiązują one jednak pod grzechem. 
7. O utworzeniu i zamknięciu sekcji decyduje Zarząd Sodalicji. 
 
 
 C. Sekcja charytatywna
1. Celem sekcji charytatywnej jest  realizacja celów charytatywnych według słów Jezusa Chrystusa: „Po tym poznacie żeście uczniami moimi, jeśli nawzajem miłować się będziecie”.
2. Środki:
a) „wprowadzenie pięknego zwyczaju odwiedzania sodalisów podczas choroby”,
b) „wspólne niesienie sobie pomocy w troskach, potrzebach duchowych i materialnych. Gotowość niesienia pociechy w zwątpieniach i trudnościach życia” […]
3. Zarząd: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, sekretarz, 2 członków Zarządu (radnych). Zebrania Zarządu odbywają się raz na kwartał.
4. Przewodniczący. Jest dusza i motorem życia Sekcji. Dba o jej należyte funkcjonowanie i jak najszersze wprowadzenie w czyn wyznaczonych celów oraz wyczerpanie wszelkich środków stojących mu do dyspozycji środków. Jest odpowiedzialny przez Konsultą (Zarządem) Sodalicji za wszystkie prace Sekcji. Zwołuje i przewodniczy Zebraniom Sekcji. We wszystkich pracach pomaga mu Zastępca, który w razie nieobecności Przewodniczącego, obejmuje jego władzę.
5. Sekretarz. Prowadzi wszelkie sprawy biurowe Sekcji, szczególnie zaś:
a)    księgę protokołów Zebrań Sekcji,
b)  statystykę członków Sekcji i ich zasług w pracach na polu charytatywnym.Sekretarz Sekcji jest w kontakcie z Sekretarzem Sodalicji, któremu przedkłada na piśmie kwartalne sprawozdanie z działalności Sekcji. 


 D. Sekcja odczytowa
1. Cel. Celem Sekcji Odczytowej jest pogłębianie wśród członków Sodalicji znajomość życia religijnego, obserwowanie i zapoznawanie się z działalnością i pracami katolickiego społeczeństwa.
2. Środki. Cele powyższe osiąga Sekcja przez:
a) przygotowanie odpowiednich i dobrowolnych wykładów z uwzględnieniem zagadnień i potrzeb oraz kierunków aktualnych,
b) troska o odpowiednich prelegentów,
c) propaganda odczytów, względnie wykładów zmierzająca do jak najliczniejszego udziału w nich ogółu sodalisów,
d) przygotowanie zastępu sodalisów na prelegentów dla Zebrań towarzyskich Sodalicji i do występów w zrzeszeniach społecznych.
e) utrzymanie i prowadzenie własnej biblioteki religijno-ascetycznej.
3. Zarząd. Zarząd Sekcji stanowią: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz, 2 członków Zarządu (radnych). Zebrania odbywają się raz na kwartał.
4. Przewodniczący. Jest dusza i motorem życia Sekcji. Dba o jej należyte funkcjonowanie i jak najszersze wprowadzenie w czyn wyznaczonych celów oraz wyczerpanie wszelkich środków stojących mu do dyspozycji środków. Jest odpowiedzialny przez Konsultą (Zarządem) Sodalicji za wszystkie prace Sekcji. Zwołuje i przewodniczy Zebraniom Sekcji. We wszystkich pracach pomaga mu Zastępca, który w razie nieobecności Przewodniczącego, obejmuje jego władzę.
5.      Sekretarz. Prowadzi wszelkie sprawy biurowe Sekcji, szczególnie zaś:
a) księgę protokołów Zebrań Sekcji,
b) statystykę uczęszczających na odczyty Sodalisów,
c) statystykę wygłoszonych referatów,     
d) zbiera i przechowuje wygłoszone referaty przez członków Sodalicji i proszonych prelegentów.
Sekretarz Sekcji jest w kontakcie z Sekretarzem Sodalicji, któremu przedkłada na piśmie kwartalne sprawozdanie z działalności Sekcji.E. Sekcja propagandowa
1. Cel. Celem sekcji jest wprowadzenie w szeregi członków Sodalicji jak najliczniejszych zastępów.
2. Środki. Cele powyższe osiąga Sekcja przez:
a) stały wpływ na poszczególnych członków Sodalicji, zmierzający do uzyskiwania, względnie zjednywania i wprowadzenia nowych członków do Sodalicji,
b) ciągłą kontrole i prowadzenie odpowiedniej statystyki rezultatów akcji poszczególnych członków Sodalicji.
c) przygotowanie i wyznaczenie do odpowiednich ośrodków i zrzeszeń specjalnych propagatorów idei sodalicyjnych, a to w celu zyskania nowych członków, wyzyskując  w tym kierunku każdą nadarzająca się okazję,
d) prowadzenie odpowiedniej, godnej Sodalicji propagandy w prasie i w pismach, czy wydawnictwach,
e) wydawanie rocznego sprawozdania z działalności Sodalicji,
f) przygotowanie i wyznaczenie odpowiednich instruktorów dla kandydatów.
3. Zarząd. Zarząd Sekcji stanowią: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz, 2 członków Zarządu (radnych). Zebrania Zarządu odbywają się co kwartał.
4. Przewodniczący. Jest dusza i motorem życia Sekcji. Dba o jej należyte funkcjonowanie i jak najszersze wprowadzenie w czyn wyznaczonych celów oraz wyczerpanie wszelkich środków stojących mu do dyspozycji środków. Jest odpowiedzialny przez Konsultą (Zarządem) Sodalicji za wszystkie prace Sekcji. Zwołuje i przewodniczy Zebraniom Sekcji. We wszystkich pracach pomaga mu Zastępca, który w razie nieobecności Przewodniczącego, obejmuje jego władzę.
5. Sekretarz. Prowadzi wszelkie sprawy biurowe Sekcji, szczególnie zaś:
a)    księgę protokołów Zebrań Sekcji,
b)    statystykę członków Sekcji,
c)    statystykę prac poszczególnych członków Sodalicji w kierunku pozyskanych przez nich nowych członków Sodalicji,
d)    statystykę prac agitacyjnych i jej rezultatów.
Sekretarz Sekcji jest w kontakcie z Sekretarzem Sodalicji, któremu przedkłada na piśmie kwartalne sprawozdanie z działalności Sekcji. 
Kreator www - przetestuj za darmo