SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Statut Przyjaciół Akademickiej Sodalicji Mariańskiej

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU AKADEMICKIEJ SODALICJI MARIAŃSKIEJ
(SM (cz. Życie sodalicyjne), [w:] 7-8/1927, s. 127-128)

I. Nazwa
Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Związku Akademickiej Sodalicji Mariańskiej.

II. Siedziba
Siedzibą Towarzystwa jest Lwów.

III. Cel
Towarzystwo służy moralnym poparciem i pomocą materialną Związkowi i poszczególnym Sodalicjom. W miarę możności prowadzi Towarzystwo inne typy pracy katolickiej, jednocząc w sobie pojedynczych katolików lub całe Stowarzyszenia katolickie.

IV. Środki
Towarzystwo osiąga cele swe poprzez:
1) utrzymywanie stałej łączności ze Związkiem Akad. Sodalicji i z poszczególnymi Akad. Sodalicjami;
2) podawanie inicjatywy Związkowi i Zarządom Sodalicyi Akad. w sprawie ich działalności;
3) udzielanie poparcia wystąpieniom Akad. Sodalicjom
4) urządzanie zebrań dyskusyjnych, wieców katolickich, akademii itp.;
5) finansowe poparcie Związku i Akad. Sodalicji;
6) urządzanie przedsiębiorstw dochodowych na cele Towarzystwa (koncerty, odczyty i wieczorki);
7) pomoc w urządzaniu i utrzymaniu lokalu Związku Sodalicyi Akad.;
8) akcję zmierzającą do konsolidacji sił katolickich i przeprowadzenia tych wszystkich prac, które nasuną rzeczywiste stosunki społeczne;
9) organizowanie kół prowincjalnych.

V. Fundusze
Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
1) opłaty członków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie;
2) dary, oraz wszelkie dochody z ewent. przedsiębiorstw, darowizn, spadków i legatów.

VI. Członkowie
(zwyczajni, założyciele, honorowi)
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba religii rzymsko-katolickiej, narodowości polskiej, której ideologia Akad. Sodalicji Mariańskiej jest bliska, a którą Zarząd przyjmie. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna.
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1) popierać cele Stowarzyszenia;
2) regularnie uiszczać wkładki oraz współpracować w miarę potrzeby w działalności Stowarzyszenia.
Prawem członka zwyczajnego jest:
1) prawo czynne i bierne wyboru do Władz Towarzystwa;
2) prawo stawiania wniosków na Walnych Zgromadzeniach i prawo głosowania.
Osoby prawne wykonują swe prawa i obowiązki za pośrednictwem delegatów, których liczbę ustali Zarząd.
Członkiem założycielem zostaje ten, kto złoży jednorazowo kwotę 40. – zł na cele Towarzystwa. Członkowie założyciele mają prawa członków zwyczajnych.
Członkiem honorowym zostaje ten, komu Walne Zgromadzenie w uznaniu jego zasług, poniesionych dla sprawy katolickiej, nada taki tytuł. Ma on prawa członka zwyczajnego, a nie ma żadnych obowiązków.

VII. Utrata praw członkowskich
Członkiem przestaje być:
1) Kto dobrowolnie wystąpi;
2) kogo Zarząd wykreśli za nieuiszczenie wkładek;
3) kogo Zarząd wykluczy. Wykluczonym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

VIII. Organy Towarzystwa
(Walne Zebranie, Zarząd, Komisja kontrolująca, Sąd polubowny)
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków na 14 dni przed jego terminem.
Walne Zebranie zwyczajnie odbywa się corocznie, zwyczajnie w miesiącu styczniu. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd sam lub na żądanie ¼ członków Towarzystwa.
Przedmiotem obrad Walnego Zebrania jest:
1) załatwianie sprawozdań Zarządu i Komisji kontrolującej;
2) wybór Zarządu, Komisji kontrolującej i sądu polubownego;
3) ustalanie wysokości członkowskich wkładek;
4) uchwalanie instrukcji dla Zarządu;
5) zmiana statutu;
6) rozwiązanie Stowarzyszenia.
Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej ¼ członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W pracach dotyczących statutu i rozwiązania Towarzystwa 2/3 głosów obecnych. Gdyby Walne Zgromadzenie w braku wymaganej ilości członków odbyć się nie mogło, następne dochodzi do skutku bez względu na ilość obecnych.
Zarząd składa się z 15 członków, w skład którego wchodzą: prezes, 3 wiceprezesów, sekretarz, skarbik, wybrani przez Walne Zgromadzenie, oraz 9 członków. Ponadto wchodzą do Zarządu prezes Związku Sodalicji Akad., każdoczesny przewodniczący miejscowej Akad. Sodalicji, oraz kurator mianowany przez ks. Arcybiskupa.
Zarząd w razie ustąpienia swego członka ma prawo do kooptacji nowego w jego miejsce.
Zakres działania Zarządu jest następujący:
1) zarząd majątkiem Towarzystwa;
2) przyjmowanie wpływów na rzecz Stowarzyszenia;
3) przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowanie porządku dziennego tego Zgromadzenia;
5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność 8 członków i przewodniczącego lub jego zastępcy.
Na zewnątrz zastępuje Stowarzyszenie przewodniczący i sekretarz, którzy też podpisują wszystkie pisma i obwieszczenia, wychodzące od Stowarzyszenia.
Komisja kontrolująca składa się z przewodniczącego i 2 członków, wybranych przez Walne Zebranie z poza Zarządu. W razie ustąpienia swego członka, Komisja kontrolująca powołuje w jego miejsce jednego z członków Towarzystwa.IX. Załatwianie sporów
Wynikające ze stosunków Towarzystwa między członkami rozstrzyga Zarząd w drodze polubownej bez odwołania, spory zaś między członkami a Stowarzyszeniem rozstrzyga Sąd polubowny, składający się z dwóch sędziów mianowanych przez każdą ze stron. Sędziowie ci wybierają superarbitra. W razie niezgodności co do wyboru superarbitra, rozstrzyga los.

X. Rozwiązanie Towarzystwa
W razie rozwiązania Towarzystwa czy to skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia, czy to skutkiem zarządzenia władz, majątek jego obejmuje Lwowska Sod. Akademików.
Kreator www - przetestuj za darmo