SODALICJE MARIAŃSKIE
 

STUDIUM DUCHOWOŚCI MARYJNEJ

KS. MICHAŁ KASZOWSKI

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

PODĄŻAĆ ZA DOSKONAŁOŚCIĄ MARYI
Istotą najbardziej podobną do Ojca niebieskiego i do Jezusa Chrystusa jest Maryja. Jej doskonałości i duchowego piękna nie skalał żaden, najmniejszy nawet grzech. Każdy Jej czyn w doskonały sposób wyrażał i nadal wyraża miłość do Boga i do człowieka. Na podobieństwo nieskalanego lustra Matka Najświętsza odzwierciedla doskonałość Ojca niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Z tego też względu stanowi Ona dla nas doskonały wzór do naśladowania. Rozważymy obecnie bardziej szczegółowo, jak możemy w naszym życiu naśladować różne doskonałości naszej niebieskiej Matki.

— Przebaczająca Matka

Pod krzyżem Maryja ujawniła, do jakiego przebaczenia jest zdolna. Jej serce zostało przeszyte mieczem boleści, kiedy patrzyła na mękę swojego umierającego Syna. Jednak jako ustanowiona przez Niego Matka wszystkich ludzi musiała przebaczać. Duch Święty uzdalniał Ją do tego. Jej bolejące serce przebaczyło wystraszonym apostołom, którzy w chwili próby opuścili Jezusa; przebaczyło też zabójcom Jej Syna. Takie jest serce prawdziwej Matki: potrafi autentycznie przebaczyć i chcieć zawsze dobra dla swoich dzieci. To serce daje im też przykład, jak kierować się w życiu przebaczeniem.

— "Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy"

Napełniona Duchem Świętym Maryja, w czasie spotkania z Elżbietą, zawołała: "...raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,47). Jej duch rozradował się w Bogu. Znaczy to, że źródłem duchowej radości Maryi był kontakt z Bogiem, Zbawcą i Stwórcą wszystkiego, co mogło w jakiejś mierze ucieszyć Ją. Nie stworzenia, lecz Bóg, ich Stwórca, napełnił Maryję głęboką duchową radością.

Ponieważ wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga, dlatego kontakt ze stworzeniami daje nam radość. Przeżywanie tej radości nie jest złem ani grzechem. Często jednak dzieje się tak, że doznawanie przyjemności, miłych wrażeń staje się celem życia, utrudniając spełnianie obowiązków, odciągając od modlitwy, pomagania innym itp. Maryja ukazuje właściwą drogę do pełnej radości. Jest nią bliskość Boga, naszego Stwórcy i Zbawiciela. Radująca się w Bogu Maryja przypomina nam, że pełne i wieczne szczęście daje tylko nasz Pan i Zbawca.

— Radość, której Maryja nie szukała

Maryja nie poszła do Elżbiety po to, by znaleźć własną przyjemność. Pragnęła pomóc starszej krewnej, gdyż rozumiała trud macierzyństwa, związany z jej podeszłym wiekiem. I wtedy to właśnie, kiedy nie szukała przyjemności, ogarnęła ją radość z wysoka, pochodząca od Ducha Świętego. Radość tę wyraża Jej spontaniczny okrzyk: " raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,47)

To, co przeżyła Maryja, ukazuje nam niezawodny sposób dochodzenia do prawdziwej radości. Jest nim okazywanie szczerej miłości innym. Kiedy więc, jak Maryja, idę do kogoś, warto wzbudzić w sobie intencję, że nie robię tego wyłącznie dla własnego odprężenia, dla znalezienia relaksu przez rozmowę z kimś, lecz po to, by komuś umilić czas, udzielić pomocy. I może wtedy znajdę prawdziwą radość.

— Miłująca Boga ponad wszystko

Życie Maryi, Jej czyny, słowa, milczenie, cała Jej postawa pokazuje nam, co znaczy miłować Boga "całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem" (por. Mt 22,37). Ta miłość Maryi ujawniła się w tym, że każdy Jej czyn, każde jej słowo było wypełnieniem woli Boga, Jego pragnień. Maryja uczy nas, że miłość do Boga to nie samo tylko uczucie, lecz życie oparte na Jego przykazaniach, wypełnianie Jego woli.
STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

EWANGELIA NA KAŻDY DZIEŃ
Kreator www - przetestuj za darmo