SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Regulamin dla przyjmowania kandydatów

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

I. Regulamin dla Konsulty (Zarządu) przy przyjmowaniu
kandydatów do Sodalicji1

§. 1. Osoba, która pragnie wstąpić do Sodalicji winna zgłosić się do Sekretariatu Sodalicji pisemnie lub ustnie, najlepiej za pośrednictwem osoby już do Sod. należącej.
§. 2. Sekretariat otrzymawszy takie zgłoszenie przesyła mającemu zamiar wstąpić do Sodalicji listem poleconym kartę zgłoszenia, według dołączonego wzoru, do wypełnienia, zwracając mu uwagę po myśli §§. 3, 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu. – Jeżeli zgłoszenie do Sodalicji nastąpiło przez trzecią osobę, należy w piśmie do zgłaszającego się wyraźnie to zaznaczyć i podać nazwisko tej osoby.
§. 3. Zgłaszający się do Sodalicji winien nadesłaną mu kartę zgłoszenia wypełnić i zaopatrzyć swoim podpisem. Następnie winien postarać się o podpisy na tym zgłoszeniu dwóch członków Sodalicji, którzy by go znali i mogli polecić.
§. 4. Po wypełnieniu karty zgłoszenia i podpisaniu jej tak przez zgłaszającego się do Sodalicji jak i polecających go członków Sodalicji, należy ją odesłać Sekretariatowi Sodalicji najdalej do czterech tygodni, przy czym zgłaszającemu się termin ten należy kalendarzowo oznaczyć.
§. 5. Jeżeli zgłaszający się do Sodalicji nie ma znajomych członków Sodalicji, którzy by go mogli polecić i kartę zgłoszenia podpisać, winien kartę zgłoszenia wypełnić, podpisać ją i odesłać do Sekretariatu Sodalicji, przy czym podać kilka nazwisk osób, które by, znając go, mogły Sekretariatowi udzielić odnośnie do niego potrzebnych informacji.
§. 6. Jeżeli zgłaszający się do Sodalicji przesłanej mu karty w określonym terminie nie wypełni i nie odeśle do Sekretariatu Sodalicji, należy nad jego zgłoszeniem przejść do porządku dziennego.
§. 7. Sekretariat Sodalicji, po otrzymaniu należycie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, winien zebrać potrzebne informacje co do osoby zgłaszającego się, oraz przedstawić konsulcie zgłoszenie z odpowiednim wnioskiem.
§. 8. Konsulta, zanim poweźmie ostateczną uchwalę, winna zgłoszenie ze wszech stron dokładnie rozpatrzeć.
W szczególności winna baczyć na to, że Sodalicja musi być elitą. W Sodalicji powinno się przede wszystkim zważać na jakość członków, a nie na ilość. Od kandydatów nie można u samego wstępu żądać doskonałej cnoty, jednak należy dobierać takich, co do tej doskonałej cnoty chcą i mogą konsekwentnie dążyć. Do tego zaś potrzeba nieposzlakowanej sławy i gruntownej uczciwości, głębokiej, nie na chwilowym nastroju, ale na przekonaniu opartej wiary i szczerej, dobrej woli, żeby wedle tej wiary żyć i dać się jej zasadom wewnętrznie urabiać. Nie można przyjmować ludzi w wierze niezupełnie utwierdzonych nigdy zaś jakich, na których uczciwość, nie można liczyć z wszelką pewnością, nigdy niezdecydowanych i wątpliwych, czy chcą być prawdziwymi katolikami w każdym kierunku, nigdy też takich, którzy publicznych zgorszeń nie wynagrodzili równie publiczną i dostateczną pokutą. Nie trzeba łudzić się fałszywą zasadą, w dobrem środowisku i mniej dobry się poprawi, nie trzeba ulegać, czy to zbytniemu zapałowi apostolskiemu, czy niewłaściwemu miłosierdziu, które rade by jak najszerzej otworzyć drzwi Sodalicji, nie trzeba, jak to nieraz bywa, dla pozyskania głośniejszego czy w inny światowy sposób wybitniejszego członka, zamykać oczu na znaczne może jego braki. W Sodalicji muszą być ludzie czyści, dzielni, i do gruntownej, katolickiej roboty wewnętrznie zdolni.
§. 9. Konsulta po dokładnym rozpatrzeniu zgłoszenia, uchwala zwykłą większością głosów przyjęcie na kandydata zgłaszającego się do Sodalicji, albo odrzuca zgłoszenie jego.
§. 10. W razie przyjęcia na kandydata zgłaszającego się winna Konsulta równocześnie oznaczyć dla niego kalendarzowo czas kandydatury.
§. 11. Czas kandydatury trwać musi najmniej trzy miesiące. - Wskazane jest jednak pół roku.
§. 12. W nadzwyczajnych wypadkach może Konsulta, za zgodą Moderatora, zwolnić zgłaszającego się do Sodalicji od kandydatury lub oznaczony jej czas skrócić i dopuścić do składania ślubów nawet w nadzwyczajnym terminie. - W wypadku jednak takim, składający śluby musi sobie zdawać dokładnie sprawę z tego, co to jest Sodalicja i jakie są jej cele, musi być osobą ze wszech miar przez wszystkich ze swego otoczenia szanowaną i na takie odznaczenie zasługującą. - Ślubowanie może Moderator odebrać nawet na łożu śmierci.
§. 13. W razie, jeżeli kartę zgłoszenia podpisali członkowie Sodalicji, należy przed odmowną uchwalą Konsulty jeszcze raz zasięgnąć „o zgłaszającym się do Sodalicji u polecających członków Sodalicji bliższych informacji i zbadać czy przypadkiem zgłoszenia lekkomyślnie nie podpisali.
§. 14. Informacji według §.13 winien zasięgnąć osobiście prefekt i w razie stwierdzenia lekkomyś-lnego polecenia zgłaszającego się kandydata, zwrócić odpowiednio uwagę polecającym, aby tego błędu unikali w przyszłości.
§. 15. Jeżeliby polecający w przyszłości błędu tego kilka razy się dopuścili, winna Konsulta pociągnąć ich do odpowiedzialności.
§. 16. Jeżeli Konsulta zgłaszającego się do Sodalicji przyjmie na kandydata, winien Sekretariat:
a) zawiadomić o tym zgłaszającego się listem poleconym;
b) do tego listu dołączyć instrukcję dla kandydatów;
c) dołączyć egzemplarz Przewodnika Soda1icyjngor za zwrotem należytości.
W zawiadomieniu należy podać wyznaczony przez Konsultę czas kandydowania i po porozumieniu się z instruktorem oznaczyć czas i miejsce, gdzie instruktor i kandydat mają się pierwszy raz zejść.
Wskazanym jest, aby przy takim zejściu się byli także obecni członkowie polecający kandydata, Prezydium Sodalicji i Sekretarz. Można to uskutecznić także na zebraniu sodalicyjnym.
§. 17. Jeżeli Konsulta zgłoszenie na kandydata odrzuci, należy zgłaszającego o tym w odpowiedni sposób uwiadomić.
§. 18. O przyjęciu zgłaszającego się na kandydata winien również Sekretariat zawiadomić pisemnie instruktora, przesyłając mu równocześnie odpis odnośnej karty zgłoszenia.
§. 19. Przez czas próby kandydata winna konsulta informować się u instruktora o kandydacie i jego stosunku do Sodalicji.
§. 20. Na cztery tygodnie przed uroczystością, składania ślubów winna Konsulta zażądać od instruktora wniosków co do przypuszczenia kandydatów do ślubów.
§. 21. Wnioski instruktora winna Konsulta dokładnie rozpatrzeć i powziąć uchwalę zwykła większością głosów o przypuszczeniu kandydata do ślubów, wykreśleniu go z listy kandydatów, ewentualnie o przedłużeniu kandydatowi czasu próby.
§. 22. Moderator z mocy swojej władz może każdą uchwałą Konsulty zawiesić lub zmienić, a więc wbrew uchwale Konsulty zgłaszającego się na kandydata przyjąć lub zgłoszenie odrzucić, kandydata do ślubów przypuścić, lub go na członka Sodalicji nie przyjąć, czas kandydowania skrócić lub przedłużyć, względnie kandydata z listy kandydatów skreślić.
§. 23. Jeżeli zapadnie uchwała przypuszczenia kandydata do ślubów, instruktor urządza zebranie, w którym jest wskazanym, aby wzięli udział, obok instruktora i kandydatów przeznaczonych do ślubów, Moderator i prezydium Sodalicji. Na zebraniu tym Moderator przedstawi doniosłość ślubowania i zainicjuje z kandydatami swobodną rozmowę o przepisach, praktykach, zwyczajach sodalicyjnych, a to celem nabrania przekonania, że kandydaci mają dostateczną znajomość ustaw i rozumieją sodalicyjnego ducha.
§. 24. Jeżeli wynik rozmowy będzie dodatni, co ma stwierdzić Moderator po porozumieniu się z obecnymi na zebraniu członkami Konsulty, instruktor zawiadamia kandydata o dopuszczeniu do ślubów, a Sekretariat Sodalicji przesyła kandydatowi dotyczącą uchwałę na piśmie i podaje termin złożenia ślubów.
Również Sekretariat w porozumieniu ze Skarbnikiem Sodalicji dostarcza formularze aktów poświęcenia się M. Boskiej, ryngrafy, medale dla kandydatów do rąk instruktora.
Skarbnik w porozumieniu z instruktorem oznacza wpisowe dla kandydatów, równające się w zasadzie kosztom medalu i ryngrafu.
§. 25. O skreśleniu kandydata z listy kandydatów zawiadamia interesowanego Sekretariat listem poleconym zaraz po dotyczącej uchwale Konsulty.
§. 26. O przedłużeniu czasu kandydowania zawiadamia kandydata Sekretariat listem poleconym, określając mu kalendarzowo dalszy czas kandydatury.
§. 27. Przedłużać czas kandydowania może Konsulta najwyżej trzy razy.
§. 28. Kandydatura nie może trwać dłużej jak dwa lata.
§. 29. Ponownie kandydować na członka Sodalicji można dopiero po upływie dwóch lat od skreślenia z listy kandydatów.
§. 30. Uroczystość składania ślubów odbywa się według ułożonego ceremoniału.
§. 31. Po złożeniu ślubów sekretarz podaje nowemu członkowi księgę kanoniczną do wpisania się i odbiera od instruktora kartę zgłoszenia, przesłaną mu swego czasu, jak również fotografię kandydata i podpasany przez kandydata formularz aktu poświęcenia się M. Boskiej, celem złożenia tych dokumentów w archiwum sodalicyjnym.
§. 32. Również skarbnik Sodalicji ma zapytać zaraz członka, jak wysoką deklaruje wkładkę mie-sięczną do Sodalicji, przy czym należy uważać, aby nie była mniejsza od uchwalonego przez Konsultę minimum wkładki miesięcznej i zawiadomić o tym Konsultę na najbliższym jej posiedzeniu.II. Regulamin przyjmowania kandydatów
dla instruktora kandydatów2

§. 1. W każdej Sodalicji powinien być utworzony urząd instruktora kandydatów. Jeżeli liczba kandydatów do Sodalicji jest większa, może instruktor otrzymać jednego lub kilku Sodalisów do pomocy w charakterze zastępców, on głównie jednak jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie kandydatów. Instruktorem może być także jeden z asystentów. Instruktor musi należeć do konsulty, jego zastępcy niekoniecznie.
§. 2. Zadaniem instruktora jest zachowanie w łonie Sodalicji właściwego jej ducha i przeka-zywanie z pokolenia na pokolenia tradycji stowarzyszenia, t.j. tej sumy nie dających się odczuć i wpoić praktyk, zwyczajów, sposobów postępowania, a nawet poglądów i ocen, które nadają tak rodzinom, jak i korporacjom odrębny typ i swoistą fizjognomię.
§. 3. Instruktor powinien doskonale znać ustawy, dzieje, naturę Sodalicji i odznaczać się przywiązaniem do idei mariańskiej.

§. 4. Instruktor ma główną pieczę nad kandydatami.

§. 5. Po przyjęciu przez konsultę na kandydata zgłaszającego się do Sodalicji, instruktor otrzymuje od Sekretariatu Sodalicji pisemne o tym zawiadomienie wraz z odpisem karty zgłoszenia kandydata.

§. 6. Instruktor winien karty zgłoszenia przechowywać u siebie starannie, w alfabetycznym porządku, a na odwrotnej ich stronie notować wszystkie Swoje ważniejsze spostrzeżenia odnośnie do osoby kandydata.

§. 7. Z chwilą, kiedy kandydat złoży śluby sodalicyjne, względnie zostanie wykreślony z listy kandydatów, instruktor winien dotyczącą kartę zgłoszenia złożyć w Sekretariacie do archiwum sodalicyjnego.
§. 8. Instruktor, skoro otrzyma od Sekretariatu kartę zgłoszenia, winien starać się jak najprę-dzej zapoznać z kandydatem i wprowadzić go na nabożeństwa i zebrania sodalicyjne.
§. 9. Następnie, instruktor winien kandydata przedstawić Ks. Moderatorowi i Prezydium Sodalicji, oraz zapoznać go na zebraniach z członkami Sodalicji. Wskazanym jest, aby kandydat złożył wizytę Ks. Moderatorowi i Prefektowi.
§. 10. Instruktor winien zapoznać kandydata z istota i celami Sodalicji i pouczyć go dokładnie o obowiązkach Sodalisa. Czynić to należy taktownie, najlepiej podczas rozmów towarzyskich na zebraniach.
§. 11. Instruktor winien dopi1nować, aby kandydat brał udział we wszystkich nabożeństwach i zebraniach sodalicyjnych, na które otrzyma zaproszenie, a w razie przeszkody, aby nadesłał usprawiedliwienie.
§. 12. Instruktor winien kandydata zachęcić do przeczytania Przewodnika Sodalicyjnego i na temat ten prowadzić częste rozmowy z kandydatem.
§. 13. Instruktor winien zainteresować kandydata biblioteką sodalicyjną, skłonić go, aby kandydat z niej korzystał i taktownie, po porozumieniu się z Ks. Moderatorem, wskazywać kandydatowi odpowiednią lekturę.
Wskazanym jest, aby instruktor prowadził nieraz z kandydatami rozmowy na temat przeczytanych książek.
§. 14. Instruktor winien dopilnować, aby kandydat zaprenumerował czasopismo <>.
§. 15. Jest rzeczą wskazaną, aby instruktor, o ile mu czas pozwoli, odwiedził nieraz kandydata czy to w biurze, czy w domu i starał się zyskać jego zaufanie oraz przyjaźń, niosąc mu pomoc i radę w jego kłopotach i trudnościach życia.
§. 16. Instruktor winien uważać na zachowanie się kandydata, badać opinię, jaką kandydat posiada i na posiedzeniach konsulty informować konsultorów, aby sobie mogli urobić sąd o wartości moralnej kandydata.
§. 17. Skoro czas próby dla kandydata się kończy i nadchodzi uroczystość ślubowania, instruktor winien na cztery tygodnie przed nią na konsulcie przedstawić umotywowany wniosek o przypuszczenie kandydata do ślubów, przedłużenie czasu próby, względnie o wykreślenie kandydata z listy kandydatów.
§. 18. Jeśli zapadnie uchwała przypuszczenia kandydata do ślubów, winien instruktor, nie zawiadamiając jeszcze kandydata o uchwale, urządzić zebranie kandydatów. W zebraniu tym powinni wziąć udział, obok instruktora i kandydatów przeznaczonych do ślubów, Ks. Moderator i Prezydium Sodalicji. Na zebraniu tym Ks. Moderator przedstawi doniosłość ślubowania i zainicjuje z kandydatami swobodną rozmowę o przepisach, praktykach i zwyczajach sodalicyjnych, a to celem nabrania przekonania, że kandydaci mają dostateczną znajomość ustaw i rozumieją sodalicyjnego ducha.
§. 19. Jeżeli wynik rozmowy będzie dodatni, co ma stwierdzić Ks. Moderator po porozu-mieniu się z obecnymi na zebraniu członkami konsulty, instruktor zawiadamia kandydata o przypuszczeniu go do ślubów.
§. 20. Następnie instruktor winien o wyniku rozmowy donieść Sekretariatowi Sodalicji, który ma kandydata oficjalnie poleconym listem zawiadomić o uchwale konsulty, przypuszczającej kandydata do ślubowania i podać termin uroczystości.
§. 21. Skoro Sekretariat Sodalicji wyśle zawiadomienia do kandydatów o przypuszczeniu ich do ślubów, instruktor winien zaopatrzyć się w Sekretariacie względnie u skarbnika w medale, ryngrafy i formularze aktów poświęcenia się M. Boskiej.
§. 22. Również winien instruktor po porozumieniu się ze skarbnikiem ustalić wpisowe dla kandydatów, które nie powinno w zasadzie wynosić więcej, jak łączna cena medalu i ryngrafu. Wpisowe to winien instruktor o kandydatów odebrać i złożyć w kasie sodalicyjnej za pokwitowaniem.
§. 23. Następnie winien instruktor zwołać zebranie kandydatów przypuszczonych do ślubów i przejść z nimi cały ceremoniał przyjęcia, poczym wręczyć każdemu ryngraf, medal i formularz aktu poświęcenia się M. Boskiej.
§. 24. Jeżeli kandydat ma zamiar na ryngrafie lub medalu wyryć swoje inicjały i napisy, instruktor winien je przeglądnąć i zatwierdzić.
§. 25. Ryngrafy i medale kandydatów składających śluby winien instruktor zebrać u siebie w dniu poprzedzającym ślubowania, uporządkować i przed samą uroczystością na tacce ułożyć na ołtarzu.
§. 26. Podczas składania ślubów instruktor asystuje Prefektowi i Sekretarzowi, po odczytaniu aktu poświęcenia się M. Boskiej, odbiera od kandydatów podpisane przez nich formularze aktów poświęcenia się M. Boskiej i składa je w archiwum sodalicyjnym do rąk sekretarza razem z kartami zgłoszeń.
§. 27. Instruktor winien baczyć, aby podczas ślubowania kandydaci, tak rotę przysięgi jak i akt poświęcenia się M. Boskiej odczytywali, względnie powtarzali za Prefektem głośno i wyraźnie.
§. 28. Instruktor winien dopilnować, aby kandydat po złożeniu ślubów wpisał się do księgi kanonicznej Sodalicji i umówił ze skarbnikiem wkładki miesięcznej.
§. 29. Również instruktor winien odebrać od kandydata jego fotografię z własnoręcznym podpisem i wręczyć ją sekretarzowi do archiwum sodalicyjnego.


III. Regulamin dla kandydatów do Sodalicji
(SM 4/127 (cz. II. Życie sodalicyjne), s. 56-58)

§.1. O przyjęcie przez Konsultę Sodalicji na kandydata winien zgłaszający się otrzymać pisemne zawiadomienie od Sekretariatu Sodalicji.

§.2. Otrzymanie zawiadomienie powinien kandydat potwierdzić ustnie lub pisemnie, załączając należytość za Przewodnika Sodalicyjnego.

§.3. Po otrzymaniu zawiadomienia, winien kandydat w oznaczonym czasie i miejscu zejść się z instruktorem, zapoznać się z nim i prosić o przedstawienie go Ks. Moderatorowi o Prezydium Sodalicji, a na zebraniu sodalicyjnym członkom Sodalicji. Wskazane jest, aby kandydat złożył wizytę Ks. Moderatorowi i Prefektowi.

§.4. Kandydat winien brać udział we wszystkich nabożeństwach i zebraniach sodalicyjnych, na które otrzyma zaproszenie. W razie przeszkody winien nadesłać usprawiedliwienie.

§.5. Kandydat, dopóki nie złoży ślubów i nie zostanie członkiem Sodalicji, nie zyskuje odpustów przywiązanych do Sodalicji.

§.6. Kandydat winien bezzwłocznie zapoznać się z treścią przesłanego mu Przewodnika Sodalicyjnego, a co do ustępów dla niego niejasnych lub wątpliwych, zwracać się o wyjaśnienie do instruktora kandydatów.

§.7. Kandydat winien zainteresować się bliżej biblioteką sodalicyjną, korzystając z dzieł w niej się znajdujących i z rad, które co do nich instruktor mu udzieli.

§.8. Kandydat winien bezzwłocznie zaprenumerować miesięcznik sodalicyjny <>.
§.9. Kandydat winien zwracać się do instruktora z całym zaufaniem. Będzie to jego przyjaciel, który mu w czasie kandydatury zawsze stanie w potrzebie i zaradzi wszelkim trudnościom.

§.10. Po zawiadomieniu go o przypuszczeniu go do ślubów, winien kandydat porozumieć się z instruktorem, od którego otrzyma bezpłatnie medal sodalicyjny, ryngraf i akt poświęcenia się M. Boskiej.

§.11. Równocześnie winien do rąk instruktora uiścić wpisowe, który mu oznaczy instruktor po wzajemnym porozumieniu się, winien także dostarczyć mu swoją fotografię z własnoręcznym podpisem i datą urodzenia.

§.12. Ślubowanie odbywa się według ułożonego ceremoniału, z którym kandydat powinien się należycie obznajomić.

§.13. Tak na ryngrafie, jak i na medalu może kandydat w porozumieniu z instruktorem, polecić wyryć swoje inicjały i napisy, jakżeby sobie życzył; w wypadku takim jednak, dla uniknięcia zamieszania, winien tak ryngraf, jak i medal przymocować na jednej osobnej tekturze i tak oddać instruktorowi najpóźniej dnia poprzedzającego uroczystość złożenia ślubów.

§.14. Akt poświęcenia się Matce Boskiej winien kandydat podpisać, następnie w odpowiedniej chwili podczas ślubowania odczytać i wręczyć obok stojącemu instruktorowi.

§.15. Rotę przysięgi i akt poświęcenia się M. Boskiej winien kandydat podczas ślubowania odczytać głośno i wyraźnie. Jeżeli śluby składa więcej kandydatów, winni tak rotę przysięgi jak i akt poświęcenia wyraźnie i głośno powtarzać za odczytującym je prefektem wszyscy razem.

§.16. Po ukończeniu ceremonii składania ślubów, Ks. Moderator wręcza kandydatowi dyplom sodalicyjny, który należy starannie przechować. Wskazanym jest dyplom taki kazać sobie oprawić i powiesić w pokoju.

§.17. Również polecenia godną rzeczą jest, aby kandydat nauczył się aktu poświęcenia się M. Boskiej na pamięć i powtarzał go przy codziennych modlitwach.

§.18. Kandydat, złożywszy śluby, winien po nabożeństwie zwrócić się do sekretarza Sodalicji, celem wpisania się do księgi kanonicznej Sodalicji.

§.19. Również winien kandydat zwrócić się po nabożeństwie do skarbnika Sodalicji i omówić z nim wkładki miesięczne do Sodalicji.
Kreator www - przetestuj za darmo