SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Kalendarzyk szkolny 2010/2011


Kalendarzyk
Sodalicyjny


dla uczniów Zespołu Szkół
Federacji Sodalicji Mariańskiej
w Warszawie

na rok szkolny
2010-2011


„W komunii z Bogiem”


Nakładem Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce
Warszawa 2010


Kalendarzyk szkolny dla szkół Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce przygotował jej Moderator O. dr Mieczysław Łacek OSPPE

Projekt graficzny i przygotowanie do druku: P. mgr Justyna Sotowicz


Wiadomości o sobie:


Imię i nazwisko…………………………………..
…………………………………………………...

Klasa…….. …………………………….
Szk. im. ………………………………………….
w ………………….. Nr … Tel. ………………..

Mój adres zamieszkania …………………………
…………………………… Tel. ……………….

Adres rodziców ………………………………….
…………………………… Tel. ………………MODLITWY CODZIENNE

Znak Krzyża
W imię Ojca + i Syna + i Ducha św. + Amen.

Modlitwa Pańska
Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój ! Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego.

Akty wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akty nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.
Akty miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty Dobro nieskończone.

Akty żalu
Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Amen.

Ofiarowanie pacierza
Ofiaruję Ci Panie Boże, ten pacierz, na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy swojej, a proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Boską, przyjaźń ludzką i swoje najświętsze błogosławieństwo. Rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom racz błogosławić w zdrowiu, szczęściu i długim życiu. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Wyznanie wiary /Credo /
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuje wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła Z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Bożą Rodzicielko,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy my, którzyśmy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Amen.
Plan lekcji w szkole

Godz.
Poniedz.
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Plan zajęć pozalekcyjnych

Godz.
Poniedz.
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


W R Z E S I E Ń 2 0 1 0
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
Śr
Cz
Pt
So
Bł. Bronisławy
Juliana, Małgorzaty
Św. Grzegorza W.
Idy, Rozalii
Łk 4, 38-44
Łk 5, 1-11
Łk 5, 33-39
Łk 6, 1-5
Msza św.
Spowiedź (g. 9-11)
Msza św. - I Piątek M.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXIII Niedziela Zwykła
Beaty, Eugeniusza
Marka, Melchiora
Narodzenie NMP
Bł. Anieli Salawy
Aldony, Łukasza
Hiacynta, Jana
Łk 14, 25-33
Łk 6, 6-11
Łk 6, 12-19
Mt 1, 1-23
Łk 6, 27-38
Łk 6, 39-42
Łk 6, 43-49
Msza św. (zawierz. III kl)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXIV Niedziela Zwykła
Św. Jana Chryzostoma
Podwyższenie Krzyża Św
NMP Bolesnej
Św. Korneliusza
Św. Roberta Belarmina
Św. Stanisława Kostki
Łk 15, 1-32
Łk 7, 1-10
J 3, 13-17
J 19, 25-27
Łk 7, 36-50
Łk 8, 1-3
Łk 2, 41-52

X Forum Młodzieży szkół katolickich

Pielgrzymka Gim(JG)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXV Niedziela Zwykła
Eustachego, Euzebii
Św. Matusza Ap. i Ew.
Tomasza, Jonasza
Św. Pio z Pietrelciny
Gerarda, Hermana
Bł. Władysława
Łk 16, 1-13
Łk 8, 16-18
Mt 9, 9-13
Łk 9, 1-6
Łk 9, 7-9
Łk 9, 18-22
Łk 9, 43-45

26.
27.
28.
29.
30.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
XXVI Niedziela Zwykła
Św. Wincentego á Paulo
Marka, Wacława
Św. Archaniołów
Św. Hieronima
Łk 16, 19-31
Łk 9, 46-50
Łk 9, 51-56
J 1, 47-51
Łk 10, 1-12
Spowiedź (g. 9-11)

Intencja miesięczna: W intencji mojej szkoły: za dyrekcję, nauczycieli i uczniów
Ku pamięci: Będę pamiętał o dobrym rozpoczęciu roku szkolnego, o pilnej nauce od początku
Myśl miesiąca: Żyj tak, jakbyś miał jutro umrzeć, a pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie
P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 0
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
Pt
So
Św. Teresy od Dz. J.
Św. Aniołów Stróżów
Łk 10, 13-16
Mt 18, 1-10
Msza św.- I Piątek M.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXVII Niedziela Zw.
Św. Franciszka z Asyżu
Placida
Artura, Brunona
NMP Różańcowej
Brygidy, Walerii
Bł.Wincentego Kadłubka
Łk 17, 5-10
Łk 10, 25-37
Łk 10, 38-42
Łk 11, 1-4
Łk 1, 26-38
Łk 11, 15-26
Łk 11, 27-28
Nab. Różańcowe

Rocz. + ks. Prał. T. Uszyńskiego
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXVIII Niedziela Zw.
Aleksandry, Aldony
Maksymiliana,
Bł.Honorata Koźmińskiego
Kaliksta
Św. Teresy z Ávila
Św. Jadwigi Śląskiej
Łk 17, 11-19
Łk 11, 29-32
Łk 11, 37-41
Łk 11, 42-46
Łk 11, 47-54
Łk 12, 1-7
Łk 12, 8-12
Dzień nauczyciela

Roczn. wyb. JPII
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXIX Niedziela Zwykła
Św. Łukasza Ewangelisty
Izaaka i Pawła
Św. Jana Kantego
Bł. Jakuba Strzemię
Filipa, Donata
Św. Jana Kapistrana
Łk 18, 1-8
Łk 10, 1-9
Łk 12, 35-38
Łk 12, 39-48
Łk 12, 49-53
Łk 12, 54-59
Łk 13, 1-9


+bł. J. Popiełuszki
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXXV Niedziela Zw.
Darii, Bonifacego
Lucjana, Ewarysta
Sabiny, Antoniny
Św. Szymona i Judy Tad.
Wioletty, Felicjana
Doroty, Przemysława
Łk 18, 9-14
Łk 13, 10-17
Łk 13, 18-21
Łk 13, 22-30
Łk 6, 12-19
Łk 14, 1-6
Łk 14, 1-11

31.
Nd
XXXI Niedziela Zwykła
Łk 19, 1-10


Intencja miesięczna: Modlitwa za naszych nauczycieli i wychowawców
Ku pamięci: Pamiętam o odmawianiu Różańca św. w miesiącu Maryi
Myśl miesiąca: Życie bezczynne – to śmierć przed zgonem (Goethe)

L I S T O P A D 2 0 1 0
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Wszystkich Świętych
Dzień Zaduszny
Św. Marcina de Porres
Św. Karola Boromeusza
Elżbiety, Sławomira
Feliksa, Jacka
Mt 5, 1-12
Łk 23,23-53
Łk 14, 25-33
Łk 15, 1-10
Łk 16, 1-8
Łk 18, 1-8

Wypominki za ++

Spowiedź (g. 9-11)
Msza św.- I Piątek M.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXXII Niedziela Zw.
Seweryna, Bogdana
Genowefy, Ludwika
Św. Leona Wielkiego
Św. Marcina
Św. Jozafata
Mikołaja, Stanisława
Łk 20, 27-38
Łk 17, 1-6
J 2, 13-22
Łk 17, 11-19
Łk 17, 20-25
Łk 17, 26-37
Łk 20, 27-40
Dzień Niepodległości


14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XXXIII Niedziela Zw.
Św. Alberta Wielkiego
Gertrudy, Małgorzaty
Św. Elżbiety Węgierskiej
Bł. Karoliny Kózkównej
Bł. Salomei
Św. Rafała Kalinowskiego
Łk 21, 5-19
Łk 18, 35-43
Łk 19, 1-10
Łk 19, 11-28
Łk 19, 41-44
Łk 19, 45-48
Łk 21,34- 3621.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Chrystusa Króla
Św. Cecylii
Klemensa, Kolumbana
Jana, Andrzeja, Flory
Św. Katarzyny Aleksandr.
Konrada, Leonarda
Waleriana, Blanki
Łk 23, 35-43
Łk 21, 1-4
Łk 21, 5-11
Łk 21, 12-19
Łk 21, 20-28
Łk 21, 29-33
Łk 21, 34-36

28.
29.
30.
Nd
Pn
Wt
I Niedziela Adwentu
Błażeja, Filomeny
Św. Andrzeja
Mt 24,37-44
Mt 8, 5-11
Mt 4, 18-22


Andrzejki

Intencja miesięczna: Modlę się za zmarłych z mojej rodziny i za tych, którzy zginęli w walce o wolność Ojczyzny
Ku pamięci: Pamiętam o nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych
Myśl miesiąca: Całe życie chrześcijanina powinno być przygotowaniem do życia wiecznego
G R U D Z I E Ń 2 0 1 0
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
Śr
Cz
Pt
So
Natalii, Edmunda
Bł. Rafała Chylińskiego
Św. Franciszka Ksawerego
Św. Barbary
Mt 15,29-37
Mt 7, 21-27
Mt 9, 27-31
Mt 10, 1-8

Spowiedź (g. 9-11)
Msza św. - I Piątek M.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
II Niedziela Adwentowa
Św. Mikołaja
Św. Ambrożego
Niepokalane Poczęcie NMP
Św.Jana Diego (Guadelupe)
Bogdana, Julii
Św. Damazego
Mt 3, 1-12
Łk 5, 17-26
Mt 18,12-14
Łk 1, 26-38
Mt 11,11-15
Mt 11,16-19
Mt 17,10-13

Mikołajki

Msza św. (of. Kl. I G.)12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
III Niedziela Adwentu
Św. Łucji
Jana, Alfreda, Izydora
Waleriana, Niny
Albina, Zdzisława
Łazarza, Floriana
Bogusława, Gracjana
Mt 11, 2-11
Mt 21,23-27
Mt 21,28-32
Łk 7, 18-23
Łk 7, 24-30
Mt 1, 1-17
Mt 1, 18-2419.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
IV Niedziela Adwentu
Dominika, Bogumiły
Piotra, Tomasza
Zenona, Honoraty
Małgorzaty, Wiktorii
Adama Ewy
BOŻE NARODZENIE
Mt 1, 18-24
Łk 1, 26-38
Łk 1, 39-45
Łk 1, 46-56
Łk 1, 57-66
Łk 1, 67-79
J 1, 1-18Spotk. opłatkowe
26.
27.
28.
29. 30. 31.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
ŚWIĘTEJ RODZINY
Św. Jana Apostoła
Antoniego, Cezarego
Tomasza, Dawida
Eugeniusza, Katarzyny
Św. Sylwestra I
Mt, 2, 13-23
J 20, 2-8
Mt 2, 13-18
Łk 2, 22-35
Łk 2, 36-40
J 1, 1-18

Sylwester

Intencja miesięczna: O dobre święta Bożego Narodzenia dla naszych rodzin
Ku pamięci: Pamiętam o życzliwości dla innych i o prezentach dla najbliższych
Myśl miesiąca: Im więcej zapomina ktoś o sobie, tym więcej przypominają go sobie ludzie
S T Y C Z E Ń 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
So
Mieczysława
Łk 2, 16-21

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
II Niedziela Narodzenia
Najśw. Imienia Jezus
Anieli, Angeliki
Bł. Marceliny Darowskiej
Trzech Króli
Św. Rajmunda
Seweryna, Teofila
J 1, 1-18
J 1, 29-34
J 1, 35-42
J 1, 43-51
Mt 2, 1-12
Mt 4,12-25
Mk 6, 34-44
Msza św.
Msza św. - I Piątek M.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Chrzest Pański
Św. Grzegorza z Nyssy
Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Czesława
Św. Hilarego
Feliksa
Pawła I Pustelnika
Mt 3, 13-17
Mk 1, 14-20
Mk 1, 21-28
Mk 1, 29-39
Mk 1, 40-45
Mk 2, 1-12
Mk 2, 13-1716.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
II Niedziela Zwykła
Św. Antoniego opata
Małgorzaty, Beatrycze
Św.. Józefa Pelczara
Św. Fabiana i Sebastiana
Św. Agnieszki
Św. Wincentego
J 1, 29-34
Mk 2, 18-22
Mk 2, 23-28
Mk 3, 1-6
Mk 3, 7-12
Mk 3, 13-19
Mk 3, 20-21

Dzień Babci
Dzień Dziadka
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
III Niedziela Zwykła
Św. Franciszka Salezego
Nawrócenie św. Pawła
Św. Tymoteusza i Tytusa
Św. Anieli Merici
Św. Tomasza z akwinu
Bł. Bronisławy Lament
Mt 4, 12-23
Mk 3, 22-30
Mk 16,15-18
Łk 10, 1-9
Mk 4, 21-25
Mk 4, 26-34
Mk 4, 35-41

30. 31.
Nd
Pn
IV Niedziela Zwykła
Św. Jana Bosko
Mt 5, 1-12
Mk 5, 1-20


Intencja miesięczna: Aby wszyscy chrześcijanie wrócili do jedności
Ku pamięci: Czy wnoszę do domu, w szkole, na ulicy pokój i radość?
Myśl miesiąca: W Bogu, w Chrystusie, w Kościele jest prawda (Bogdan Jański)
L U T Y 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Św. Brygidy z Kildare
Ofiarowanie Pańskie
Św. Błażeja i Oskara
Joanny, Weroniki
Św. Agaty
Mk 5, 21-43
Łk 2, 22-40
Mk 6, 7-13
Mk 6, 14-29
Mk 6, 30-34

Msza św.
Spowiedź (g. 9-11)
Msza św. - I Piątek M.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
V Niedziela Zwykła
Ryszarda, Romualda
Św. Hieronima
Św. Apolonii
Św. Scholastyki
NMP z Lourdes
Eulalii, Benedykta
Mt 5, 13-16
Mk 6, 53-56
Mk 7, 1-13
Mk 7, 14-23
Mk 7, 24-30
Mk 7, 31-37
Mk 8, 1-10


Początek ferii zim.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
VI Niedziela Zwykła
Św. Cyryla i Metodego
Faustyny, Klaudii
Julianny, Daniela
Aleksego, Zbigniewa
Szymona, Bernadety
Konrada, Arnolda
Mt 5, 17-37
Łk 10, 1-9
Mk 8, 14-21
Mk 8, 22-26
Mk 8, 27-33
Mk 8, 34-9,1
Mk 9, 2-13

Walentynki

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
VII Niedziela Zwykła
Św. Piotra Damiani
Marty, Honoraty
Św. Polikarpa
Bogusza, Macieja
Wiktora, Cezarego
Św. Aleksandra
Mt 5, 38-48
Mk 9, 14-29
Mt 16,13-19
Mk 9, 38-40
Mk 9, 41-50
Mk 10, 1-12
Mk 10,13-16

27.
28.
Nd
Pn
VIII Niedziela Zwykła
Romana, Oswalda
Mt 6, 24-34
Mk 10,17-27
Koniec ferii zim.

Intencja miesięczna: Modlitwa za ludzi opuszczonych, bezdomnych, by znaleźli schronienie
Ku pamięci: Spróbuję coś dobrego zrobić dla bezdomnych lub opuszczonych
Myśl miesiąca: Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu (Mikołaj Gogol)


M A R Z E C 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Albina, Antoniego
Heleny, Henryki
Kunegundy, Maryny
Św. Kazimierza królew.
Teofila, Adriana
Mk 10,28-31
Mk 10,32-45
Mk 10,46-52
Łk 12, 35-40
Mk 11,27-33


Spowiedź (g. 9-11)
Msza św. - I Piątek M.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
IX Niedziela Zwykła
Św. Perpetua i Felicyty
Św. Jana Bożego
Popielec (ścisły post)
Cypriana, Marcelego
Konstantego
Alojzego, Justyny
Mt 7, 21-27
Mk 12, 1-12
Mk 12,13-17
Mt 6, 1-18
Łk 9, 22-25
Mt 9, 14-15
Łk 5, 27-32


Dzień Kobiet
Msza św.13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
I Niedziela W.Postu
Leona, Matyldy
Św. Klemensa
Hilarego, Izabeli
Św. Patryka
Edwarda, Cyryla
Św. Józefa
Mt 4, 1-11
Mt 25,31-46
Mt 6, 7-15
Łk 11,29-32
Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26
Mt 1, 16-2420.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
II Niedziela W. Postu
Benedykta, Filomena
Katarzyny, Bogusława
Pelagii, Feliksa
Marka, Katarzyny
Zwiastowanie NMP
Emanuela, Teodora
Mt 17, 1-9
Łk 6,36-38
Mt 23, 1-12
Mt 20,17-28
Łk 16,19-31
Łk 1, 26-38
Łk 15, 1-32

Msza św. (odd. I Lic.)
27.
28.
29.
30.
31.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
III Niedziela W. Postu
Anieli, Joanny
Wiktoryna, Stefana
Amadeusza, Kwiryna
Gwidona, Beniamina
J 4, 5-42
Łk 4, 24-30
Mt 18,21-35
Mt 5,17-19
Łk 11,14-23
Spowiedź (g. 9-11)

Intencja miesięczna: W intencji dobrego przeżycia Wielkiego Postu
Ku pamięci: Pamiętam o postanowieniu wielkopostnym i odprawieniu rekolekcji
Myśl miesiąca: Brak wytrwałości to zawsze w jakiejś części przynajmniej brak wiary (Henryk Elzenberg)
K W I E C I E Ń 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
Pt
So
Grażyny, Hugona
Św. Franciszka z Paoli
Mk 12,28-34
Łk 18, 9-14
Msza św. - I Piątek M.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
IV Niedziela W. Postu
Św. Izydora z Sewilli
Św. Wincentego
Wilhelma, Celestyny
Św. Jana de la Salle
Maksyma, Seweryna
Dymitra, Marcelego
J 9, 1-41
J 4, 43-54
J 5, 1-16
J 5, 17-30
J 5, 31-47
J 7, 1-30
J 7, 40-5310.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
V Niedziela W.Postu
Leona, Filipa
Juliusza, Oksany
Marcina, Hermenegildy
Justyna, Waleriana
Anastazji, Wacławy
Bernadety, Julii
J 11, 1-45
J 8, 1-11
J 8, 21-30
J 8 31-42
J 8, 51-59
J 10, 31-42
J 11, 45-5717.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Niedziela Palmowa
Apoloniusza
Leontyny, Konrada
Czesława, Amalii
Wielki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Mt 26,14-27
J 12, 1-11
J 13, 21-38
Mt 26,14-25
J 13, 1-15
J 18,1-19.42
Mt 28, 1-10

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
WIELKANOC
Poniedziałek Wielk.
Marzeny, Klaudiusza
Zyty, Teofila, Felicji
Piotra, Walerii
Katarzyny, Rity
Mariana, Piusa
J 20, 1-9
Mt 28, 8-15
J 20, 11-18
Łk 24, 13-35
Łk 24, 35-48
J 21, 1-14
Mk 16, 9-15


Intencja miesięczna: O radość Wielkanocną
Ku pamięci: Nie zapomnę o przygotowaniu pokarmów do poświęcenia na stół wielkanocny
Myśl miesiąca: Zmartwychwstały Chrystus przekształca życie ludzi w jedno nieprzerwane święto (św. Atanazy)

M A J 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nd
PN
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Niedziela Bożego Miłos.
Św. Zygmunta króla
NMP Królowej Polski
Św. Floriana
Bł. St. Kazimierczyka
Filipa, Judyty
NMP Łaski Bożej
J 20, 19-31
J 3, 1-8
J 19,25-27
J 3, 16-21
J 3, 31-36
J 14, 6-14
J 6, 16-21
Spowiedź (9-11)
Msza św. - I Piątek M.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
III Niedziela Wielk.
Grzegorza, Katarzyny
Izydora, Antoniny
Miry, Ignacego
Pankracego
Serwacego
Bonifacego
Łk 24, 13-35
J 10, 11-16
J 6, 30-35
J 6, 35-40
J 6, 44-51
J 6, 52-59
J 15, 9-1715.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
IV Niedziela Wielk.
Św. Andrzeja Boboli
Weroniki, Brunona
Jana, Eryka
Piotra, Urbana
Św. Bernardyna
Wiktora, Jana, Kryspina
J 10, 1-10
J 17, 20-26
J 10, 22-30
J 12, 44-50
J 13, 16-20
J 14, 1-6
J 14, 7-1122.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
V Niedziela Wielk.
Iwony, Emilii
NMP Wspomożycielki
Grzegorza, Magdaleny
Św. Filipa Nereusza
Św. Augustyna, Canterbury
Justyny, Jaromira
J 14, 1-12
J 14, 21-26
J 14, 27-31
J 15, 1-8
J 15, 9-11
J 15, 12-17
J 15, 18-21
Dzień matki
29.
30.
31.
Nd
Pn
Wt
VI Niedziela Wielk.
Jana, Feliksa
Anieli, Petroneli
J 14, 15-21
J 15, 26-16,4
Łk 1, 39-56


Intencja miesięczna: O dobry wybór dróg życiowych dla młodzieży
Ku pamięci: Intensywna nauka, bo koniec roku bliski
Myśl miesiąca: Mądrość zdobywa się mozołem


C Z E R W I E C 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
Śr
Cz
Pt
So
Św. Justyna
Piotra, Marcelina
Leszka, Karola
Franciszka, Kwiryny
J 16, 12-15
J 16, 16-20
J 16 20-23
J 16, 23-28
Dzień dziecka
Spowiedź (9-11)
Msza św. - I Piątek M.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Wniebowstąpienie P.
Św. Norberta
Roberta, Wiesława
Św. Jadwigi królowej
Św. Efrema
Bł. Bogumiła
Św. Barnaby apostoła
Mt 28,16-20
J 16, 29-33
J 17, 1-11
J 17, 11-19
J 17, 20-26
J 21, 15-19
Mt 10, 7-1312.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Zesłanie Ducha Św.
NMP Matki Kościoła
Bł. Michała Kozala
Bł. Jolanty
Aliny, Anety
Św. brata Alberta
Elżbiety, Marka
J 20, 19-23
J 2, 1-11
Mt 5,43-48
Mt 6,1-18
Mt 6, 7-15
Mt 6,19-23
Mt 6,24-3419.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Trójcy Przenajświętszej
Bogny, Florentyny
Św. Alojzego Gonzagi
Pauliny, Jana
BOŻE CIAŁO
Narodzenie św. Jana Ch.
Wilhelma, Doroty
J 3, 16-18
Mt 7, 1-5
Mt 7, 6-14
Mt 7, 15-20
J 6, 51-58
Łk 1, 57-80
Mt 8, 5-17
Dzień ojca
26.
27.
28.
29.
30.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
XIII Niedziela Zwykła
Władysława, Cyryla
Św. Ireneusza
Św. Piotra i Pawła
Emilii, Lucyny
Mt 10,37-42
Mt 8, 18-22
Mt 8, 23-27
Mt 16,13-19
Mt 9, 1-9


Intencja miesięczna: Modlitwa o dobre świadectwo końcowe
Ku pamięci: Jeszcze trochę wysiłku
Myśl miesiąca: Koniec wieńczy dziełoL I P I E C 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
Pt
So
Św. Ottona
Bernardyna, Marii


3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XIV Niedziela Zwykła
Św. Elżbiety, królowej
Św. Marii Goretti
Dominiki, Teresy
Klaudiusza
Św. Jan z Dukli
Weroniki
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XV Niedziela Zwykła
Św. Benedykta, opata
Św. Brunona z Kwerfurtu
Andrzeja, Sary
Św. Kamila de Lellis
Św. Bonawentury
NMP z Góry Karmel
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XVI Niedziela Zwykła
Bł. Szymona z Lipnicy
Radomiły, Wincentego
Czesława, Fryderyka
Św. Wawrzyńca
Św. Marii Magdaleny
Św. Brygidy Szwedzkiej


24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
XVII Niedziela Zwykła
Św. Krzysztof
Św. Joachim i Anna
Julii i Natalii
Św. Wiktora
Św. Marty
Św. Piotra Chryzologa
Św. Ignacego z LoyoliIntencja miesięczna: Modlitwa o dobre wakacje
Ku pamięci: Pamiętać w wakacje o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Myśl miesiąca: Nie bójcie się Boga, który nie chce wam uczynić nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra (św. F. Salezy)
S I E R P I E Ń 2 0 1 1
Lb
Dzień
Święto
Ew.
Imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Św. Alfonsa M. Liguri
M.B. Anielskiej
Lidii, Nikodema
Św. Jana M. Vianneya
Matki Bożej Śnieżnej
Przemienienie Pańskie7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XVIII Niedziela Zwykła
Św. Dominika
Św. Teresy Benedykty
Hugona, Wawrzyńca
Św. Klara z Asyżu
Św. Joanny de Chantal
Św. Poncjana i Hipolita
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XIX Niedziela Zwykła
Wniebowzięcie NMP
Św. Stefana króla
Anity, Jacka
Heleny, Ilony
Św. Jana Eudesa
Św. Bernarda z Clairvaux
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
XX Niedziela Zwykła
NM Panny Królowej
Św. Róży z Limy
Bartłomieja, Jerzego
Św. Józefa Kalasantego
NMP Częstochowskiej
Św. Moniki


28.
29.
30.
31.
Nd
Pn
Wt
Śr
XXI Niedziela Zwykła
Św. Jana Chrzciciela
Feliksa, Róży
Izabeli, PaulinyIntencja miesięczna: Pamiętam o modlitwie za zmarłych powstańców warszawskich i poległych w bitwie z sowietami w roku 1920
Ku pamięci: Będę lepszym Polakiem, obywatelem RP
Myśl miesiąca: Gdzie Bóg nas posiał tam mamy kwitnąć (F. Pastorelli)
Święta obowiązkowe
Obowiązek uczestnictwa we Mszy św.
- wszystkie niedziele
- Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 stycznia
- Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia
- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia
- Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

Święta nieobowiązkowe: Nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św., ale jest zachęta do niej, zgodnie z wieloletnią tradycją.
- Niepokalane Poczęcie - 8 grudnia
- Św. Szczepana - 26 grudnia
- Matki Bożej Gromnicznej - 2 lutego
- Św. Józefa - 19 marca
- Poniedziałek Wielkanocny
- Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 
  (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego)
- Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca

Święta ruchome
Wielkanoc – przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej 21 marca. Pozostałe święta ruchome związane są z datą Wielkanocy i są przesunięte w stosunku do niej o stałą liczbę dni, np.:
Zesłanie Ducha Świętego - 50 dni po Wielkanocy
NMP Matki Kościoła - poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego
Najświętszej Trójcy - I niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Boże Ciało - 60 dni po Wielkanocy


Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędziom sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Bożą jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć, 2. Sąd Boży, 3. Niebo albo piekło

Trzy cnoty Boskie
1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość

Cztery cnoty kardynalne
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo

Siedem cnót głównych
1. Pokora, 2. Szczerość, 3. Czystość, 4. Życzliwość, 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Łagodność, 7. Pilność w pracy i służbie Bożej


Trzy rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo, 2. Doskonała czystość, 3. Osobliwe posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.

Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrość, 2. Rozum, 3. Rada, 4. Męstwo, 5. Umiejętność, 6. Pobożność, 7. Bojaźń Boża

Dobre uczynki
1. Modlitwa 2. Post 3. Jałmużna, czyli miłosierdzie.
Od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w każdy piątek roku, w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. A post ścisły (jeden pokarm do syta a dwa lekkie) od 18 roku życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Sprawiedliwość chrześcijańska
1.Unikaj złego, 2. Czyń dobrze, 3. We wszystkim naśladuj Chrystusa.

Osiem Błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Siedem Sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.


SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Pięć warunków Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie.

RACHUNEK SUMIENIA
Rachunek sumienia jako badanie swego ducha, swego serca.
Rachunek sumienia jest pragnieniem woli na poprawę życia - dlatego Duch św. sam podpowie jakich środków użyć, by dobrze był odprawiony

Modlitwa do Ducha Świętego przed rachunkiem sumienia
Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego; przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga. Amen.

Rachunek sumienia przed spowiedzią świętą winien być odprawiony w pewnym porządku. Najpierw powinien rozświetlić moje relacje z Bogiem, następnie z bliźnimi, a na końcu mój stosunek do samego siebie.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. 2. A bliźniego swego jak siebie samego.

Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego,
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań kościelnych
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą.
4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha, 2. Chciwość, 3. Nieczystość, 4. Zazdrość, 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. Gniew, 7. Lenistwo

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. W nadziej miłosierdzia Bożego grzeszyć
2. Rozpaczać o swoim zbawieniu
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć
5. Zbawienne napomnienia zuchwale odrzucać
6. Pokutę aż do śmierci odkładać

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo, 2. Grzech sodomski, 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot, 4. Zatrzymanie zapłaty.

Dziewięć grzechów cudzych
1. Komuś kazać grzeszyć, 2. Komuś radzić grzeszyć, 3. Komuś pozwalać grzeszyć, 4. Kogoś do grzechu pobudzać, 5. Komuś do grzechu pomagać, 6. W cudzym grzechu uczestniczyć, 7. Na cudzy grzech milczeć, 8. Cudzemu grzechu nie zapobiegać, 9. Cudzy grzech ukrywać.

Uczynki miłosierne względem duszy
1. Grzeszących upominać, 2. Nieumiejących nauczać, 3. Wątpiącym dobrze radzić, 4. Strapionych pocieszać, 5. Krzywdy cierpliwie znosić, 6. Urazy chętnie darować, 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne względem ciała
1. Łaknących nakarmić, 2. Pragnących napoić, 3. Nagich przyodziać, 4. Podróżnych w dom przyjąć, 5. Więźniów pocieszać, 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych grzebać.

Obowiązki wobec Boga
1. Modlić się do Boga, 2. Cześć Bogu oddawać, 3. Świętować w niedzielę.

Obowiązki wobec siebie i bliźnich
1. Nie czynić nikomu źle, 2. Być czystym w myślach, słowach i czynach, 3. Nie kraść, 4. Nie mówić źle o innych, 5. Nie pragnąć rzeczy nieczystych, 6. Nie pożądać tego, co do innych należy.

Zachęcam Was, by rachunek sumienia nie stał się rutynowym sięganiem po gotowe opracowania lecz był osobistym wejrzeniem w głąb swego serca, w obecności Pana. Bardzo pomocnym może okazać się tutaj Hymn o miłości św. Pawła (1 Kor 13), poprzez który możemy uświadomić sobie co naprawdę w życiu jest ważne, a do czego ludzka natura tak naprawdę dąży. Wszystko wyjaśniają nam już pierwsze strofy hymnu: "gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał..... byłbym niczym". Nawet ogromna wiedza bez miłości, czyni mnie niczym..., pytajmy się: czy jestem cierpliwy - kiedy jestem niecierpliwy, dlaczego jestem niecierpliwy, itd. ..., czy zazdroszczę? Komu zazdroszczę?, czego zazdroszczę? Dlaczego zazdroszczę..., a co z gniewem, a co z pychą?..... i jeszcze bardzo, bardzo wiele niesie ze sobą treść hymnu...

Hymn o miłości
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współ weseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.AKT ŻALU
Później powinno nastąpić wzbudzenie żalu za grzechy. Dziwią się niektórzy, jak można o tym mówić, nakazywać, skoro żal za grzechy jest uczuciem, to jak można prowokować powstawanie uczucia. Czy ono będzie prawdziwe? Otóż jest chyba tak, że żal jest trochę uczuciem, a trochę postawą. Wtedy właśnie pozbierane nawet maleńkie okruchy uczucia można przemienić w postawę, w coś, co przetłumaczy się na konkret, na działanie. Poproszę Boga o łaskę żalu.

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY
Postanowienie poprawy sprawia jeszcze więcej problemów. Choćby z tego powodu, że właściwie postanawiamy poprawę za każdym razem i znów przychodzimy z tymi samymi grzechami. Łatwo się wtedy zniechęcić i tylko udawać chęć poprawy. Moim zdaniem im konkretniej zabierzemy się do poprawy jakiegoś jednego wymiaru rzeczywistości naszego grzechu, jednej wady na przykład, jednego problemu, to tym wyraźniej widać przy kolejnej spowiedzi, czy coś dla Pana Boga zrobiliśmy, czy tylko "obijamy się" od spowiedzi do spowiedzi. Oczywiście w takim wypadku praca nad sobą jest dość mozolna, trwa długo, ale w końcu mamy na to całe życie... A chociaż są to małe kroki w stronę nieba, to jednak bardzo wyraźne, zauważalne.

SZCZERA SPOWIEDŹ
Szczera spowiedź też nie jest łatwa. Trudno jest uchwycić równowagę między zbyt lakonicznym wyznaniem grzechów, często praktykowanym zawoalowaniem pewnych spraw, a tym, co już jest gadulstwem. Integralność spowiedzi domaga się w zasadzie wyznania grzechów ciężkich co do rodzaju i (w przybliżeniu) liczby, oraz ważniejszych, częściej powtarzających się grzechów lekkich. Można dodać jakieś szczególne okoliczności, jeśli w sposób istotny wpływają na ocenę postępowania. Widać jednak, że każde spotkanie w sakramencie spowiedzi urastałoby wtedy do rozmiarów potężnej narady wojennej, zwłaszcza, że pouczenie kapłana często odnosi się w jakiś sposób do każdego poruszonego problemu

ZADOŚUCZYNIENIE
Jest jeszcze obowiązek naprawy wyrządzonego zła. Nie jest to łatwe, wielu rzeczy nie da się naprawić i wyrządzone zło pozostawi trwałe pęknięcie w czyimś życiu. Ale jest wiele spraw, które (chociaż ze wstydem) można "odkręcić". Trzeba podjąć ten trud, choćby by poznać właściwy ciężar grzechu, jego konsekwencje już tu, na ziemi. Także po to, by te konsekwencje już tu, na ziemi, zmniejszyć...


Różaniec - JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC ?


Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Możemy w każdy dzień odmówić jedna część:

Część Radosną w poniedziałek i sobotę
Część Świetlistą - Światła we czwartek
Część Bolesną we wtorek i piątek
Część Chwalebną we środę i niedzielę
Litania Loretańska

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo Niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca )

Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś..., Wierzę...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki - miej miłosierdzie dla nas i świata całego

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy )

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie!" (Dzienniczek św. s. Faustyny 1,93).

Jezu ufam Tobie (3 razy)

OBIETNICE PANA JEZUSA
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały" (Dzienniczek św. s. Faustyny 1,18).Litania do Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
Serce Jezusa, włócznią przebite
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
AKTY ZAWIERZENIA SIĘ MARYI

Akty zawierzenia będą miały miejsce na Mszy św. po homilii, a przed Modlitwą Wiernych.

8 września – Narodzenie NMP
Akt powierzenia się Maryi III klasy Szkoły Podstawowej (po I Komunii św.)

Maryjo! Królowo mego serca,/ dzisiaj w dzień Twojego Narodzenia,/ powierzam Ci całego siebie (całą siebie)/ nie tylko moją duszę i szczęście wieczne,/ ale zechciej przyjąć Maryjo moje ciało,/ byś je skutecznie broniła przed grzechem i pożądliwością, /pokusami tego świata i chorobami, lenistwem i zasadzkami złego ducha./ Maryjo, najpewniejsza moja Obrono!/ Oddaję Ci moje uczucia, mój rozum, pamięć i wolę,/ byś pomagała mi wytrwać w wierze, nadziei i miłości do końca mego życia./ Pomóż mi uszlachetnić moje serce/ na wzór Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa,/ którego Ciało od tego roku przyjmuję do swojego serca./ Okaż mi się Matką. /Amen.

Prefekt zawiesza na szyi medalik Matki Bożej zawieszony na białej (znak czystości) wstążeczce.


8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP
Akt ofiarowania się Matce Bożej I kl. Gimnazjum

Klęcząc u stóp ołtarza oświadczam,/ że pragnę ofiarować się Tobie Maryjo. / Uproś mi łaskę wiary, dar rozumu i męstwa./ Pomóż zwalczać moje wady, a w szczególności: pychę, lenistwo, obojętność wobec bliźnich,/ nieodpowiedzialność, niejasność mojej podstawy./ Dodaj mi siły w pokonywaniu wszystkich trudności stojących na drodze do zjednoczenia z Twoim Synem Jezusa Chrystusa./ Wyjednaj mi u Twego Syna gorliwość w dobrych postanowieniach,/ aby przez Ciebie i z Tobą wszystko w mym życiu było na większą chwałę Boga./ Weź mnie pod Twój bezpieczny płaszcz./ Amen. 

Prefekt zawiesza na szyi medalik Matki Bożej zawieszony na zielonej (znak nadziei) wstążce.25 marca – Zwiastowanie NMP
Akt oddania się NMP I klasy Liceum
Prefekt stoi przy ołtarzu i zwraca się do uczniów I klasy liceum:
Na cześć i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej i na chwałę Najświętszej Maryi Panny, Matki i Patronki naszej niechaj przystąpią ci, którzy chcą się oddać Maryi pod opiekę i zawierzyć Jej całe życie. 

Licealiści przystępują przed ołtarz z zapalonymi świecami w ręku i przyklękają na stopniach ołtarza.  Dyrektor szkoły odzywa  się do ks. Prefekta:
Wielebny Ojcze! Obecni pragnąc gorąco pod opieką Matki Najświętszej prowadzić żywot prawdziwego chrześcijanina i gorliwego syna (gorliwej córki) Kościoła katolickiego. 

Ks. Prefekt: 
Przychylając się do waszych życzeń, przyjmuję was do grona czcicieli Maryi. Ponieważ jednak pragnieniem waszym jest czcić w szczególniejszy sposób Najświętszą Pannę, przez sumienne spełnianie swych obowiązków, śmiałe i otwarte wyznawanie swych katolickich przekonań, bronienie wedle sił w prywatnym i publicznym życiu Kościoła wiary świętej, przeto zacznijcie życie wasze oddane Maryi od ponownego wyznania wiary świętej i od uroczystego poświęcenia się Matce Najświętszej. 

Licealiści stojąc, odczytują głośno wyznanie wiary:             
Ja N.N. mocno wierzę i wyznaję,/że to wszystko, w co Kościół katolicki wierzy i do wierzenia podaje,/jest prawdą, objawioną od Boga,  Stwórcy i Pana mego,/który ani się omylić ani nas omylić nie może./ Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,/wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych./I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,/ który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. /Bóg z Boga, światłość ze światłości,/Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego./ Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,/a przez Niego wszystko się stało./On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba./ I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem./ Ukrzyżowany również za nas/ za Poncjusza Piłata został umęczony i pogrzebany./ I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo./I wstąpił do nieba;/ siedzi po prawicy Ojca./I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,/a królestwu Jego nie będzie końca./ Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,/ który od Ojca i Syna pochodzi./Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;/który mówił przez Proroków./Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół./Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie umarłych./ Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,/ świętych obcowanie,  grzechów odpuszczenie, /ciała zmartwychwstanie,  żywot wieczny. Amen

Ks. Prefekt:
A teraz wobec zebranej tu SZKOŁY i wobec nieba złóżcie uroczyste poświęcenie się czci i służbie Matki Najświętszej. 

Uczniowie klękają przed ołtarzem i wobec ks. Prefekta czytają na głos formułę poświęcenia się Matce Bożej:           
"Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo. Idąc za wzorem Sługi Bożego Jana Pawła II, i ja chcę Ci dziś powiedzieć: cały jestem Twój (cała jestem Twoja). W Twoim Niepokalanym Sercu składam Ci całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem: swoją wolę, swoje ciało, moją duszę, a także moje emocje, myśli, pamięć, zranienia, słabości, pragnienia, całą swoją przeszłość od chwili poczęcia i całą swoją przyszłość. Ty, Najlepsza Matko, prowadź mnie, kształtuj, broń od zła, i posługuj się mną w budowaniu Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.

Ks. Prefekt podaje medal Matki Bożej na niebieskiej (znak oddania się Maryi) szerokiej wstążce do pocałowania i zawiesza go na szyi uczniów mówiąc: 
Przyjmij to znamię Sodalicji na obronę duszy i ciała, abyś przy pomocy  łaski Bożej i pomocy Maryi, Matki Twojej, zasłużył(a) sobie na wieczne zbawienie. W imię Ojca, i Syna, i Ducha  świętego. Amen. BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY
(słowa Jan Art, Warszawa 1919 r., muzyka R. Gruszewski,
SM Warszawa)

1. Błękitne rozwińmy sztandary, 
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń,
Niech w sercach zagorze znicz wiary
I gromka niech ozwie się pieśń.
Ref.
Spod znaku Maryi  Rycerski my huf.
Błogosław nam Chryste na bój!
Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów,
My Polska, my naród, lud Twój. 

2. Już świta! Już grają pobudki,
Już Jezus przybliża się k’nam!
Żyj święta radości! Precz smutki!
Pan idzie i pierzcha w cień kłam.

3. Pan idzie! Słoneczność rozlewa się w krąg,
Pan idzie na świata siąść tron!
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk!
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! 

4. O Bogarodzico – Dziewico!
Tchnij siłę w mariański ten zew!
Z otwartą stajemy przyłbicą
I serca Ci niesiem i krew... 

5. Siać miłość będziemy wśród burzy i słot,
W zwycięski Ty powiedź nas szlak!
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak
Do nieba pokieruj nasz lot!   
Moje oceny z nauki

Przedmiot
Nauczyciel
I semestr
II semestrNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SZKOLNE


Rozpoczęcie roku szkolnego
Msza św. – powierzenie się Bogu Maryi przez kl. III Szk. Podst.
X Forum Szkół Katolickich
Pielgrzymka Gimnazjum na Jasną Górę
Nabożeństwo różańcowe w szkole (II kl. otrzymuje różańce św.)
Akademia w Gimnazjum ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Rada Pedagogiczna i dzień otwarty (17.30)
Wypominki za zmarłych
Msza św. – ofiarowanie się MB I Gimn.
Dzień otwarty (17.30)
Spotkanie opłatkowe
Trzech Króli:
- u Paulinów Msza św. dla gimn. I lic. + ciasteczko i herbatka
- u Kapucynów Msza św. dla Szk. Podst. I zwiedzanie Szopki
Dzień otwarty
Ferie zimowe
Msza św. – oddanie się Matce Bożej kl. II lic.
Nabożeństwo majowe w szkole


MOJE WAŻNIEJSZE ADRESY
Nazwisko i Imię
Miejscowość
ulica
telefon


NOTATKI
Kreator www - przetestuj za darmo