SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Ceremoniały przyjęcia do Sodalicji

CEREMONIAŁY PRZYJĘCIA DO SODALICJI MARIAŃSKIEJ

Ceremoniałprzyjęcia do grona aspirantów, kandydatów i na sodalisów powiniendokonywać się w czasie Mszyśw.
Na ołtarzupowinny być już medaliki lub medaliony z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.

Po homilii śpiewa się uroczyście hymn do DuchaŚwiętego:
„O Stworzycielu duchu przyjdź”…

M. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie (Alleluja). W. Iodnowisz oblicze ziemi (Alleluja).

M. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłemDucha Świętego; daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i jego pociechązawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Następnie Moderator poświęca medale:

M. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
M. Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
M. Pan z wami.
W. I z Duchem Twoim.
M. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, który niezabraniasz rzeźbienia posągów Twoich świętych, spraw abyśmy, ile razy patrząc nanie oczami naszego ciała, tyle razy rozważali pamiątkę ich czynów i świętości wcelu naśladowania. Prosimy racz pobłogosławić i uświęcić te medaliki i medalewykonane na cześć i pamiątkę Najśw. Dziewicy, Maryi, Matki Pana naszego JezusaChrystusa. I spraw, aby każdy kto wobec nich, Najświętszą Dziewicę będziepokornie czcić i naśladować, przez Jej wstawiennictwo i zasługi otrzymał odCiebie łaski doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Moderator kropi medale wodą święconą. Teraznastępują ceremoniały: przyjęcia do grona aspirantów, kandydatów i na członkówSodalicji Mariańskiej.

A. Ceremoniałprzyjęcia do grona aspirantów(tek)

Do grona apirantów(tek) mogą należeć chłopcy (dziewczęta)od I Komunii Św., aż do ukończenia 14 roku życia. Chłopcy(dziewczęta), którzy chcą być przyjęci do grona aspirantów(tek) klękają przedołtarzem i odmawiają specjalny akt ofiarowania, po którym otrzymująod Moderatora specjalny medal M.B. na zielonej wstążce.

Akt przyjęcia:
O Niepokalana Dziewico,/Najświętsza Panno Maryjo,/mając toszczęście być przyjętym(tą) do grona aspirantów(tek) Twojej Sodalicji,/upadamprzed ołtarzem Twoim na kolana,/aby Tobie wyrazić gorące pragnienie sercamojego/należenia do Twoich wybranych dzieci./Aby wyjednać sobie tęnieograniczoną łaskę,/postanawiam, o moja droga Matko,/starać się ze wszystkichsił moich,/by przez pobożność, miłość i posłuszeństwo/rozradować Serce Twemacierzyńskie. Ale Ty, o Maryjo,/znasz moją lekkomyślność isłabość,/więc przyjdź mi na pomoc,/o moja wszechpotężna Pośredniczko,/i uprośmi u Twego Syna wytrwałość i wierność w moich postanowieniach/przez całe mojeżycie,/abym otrzymać mógł (mogła) tę wielką łaskę bycia Twoim dziecięciem/tu naziemi i kiedyś w niebie. Amen.

Moderator podaje każdemu(dej) do pocałowania medalik MatkiBożej i zakłada go na szyję aspiranta.

B. Ceremoniał przyjęcia aspirantów(ek) na kandydatów(ek)

Moderator:
Do stóp ołtarza niech przystąpiąaspirantki i aspiranci, by złożyć swe przyrzeczenia.

Kandydaci przystępują do ołtarza i przyklękają na stopniachołtarza i odmawia każdy z osobna przyrzeczenia kandydackie:

Klęcząc u stópołtarza oświadczam,/ że pragnę należeć do grona Twoich dzieci i sług wSodalicji Mariańskiej pod wezwaniem…………………………... /Uproś mi Maryjo łaskę wiary,dar rozumu i męstwa./Pomóż zwalczać moje wady, a w szczególności: pychę, lenistwo,obojętność wobec bliźnich,/nieodpowiedzialność, niejasność mojej podstawy./Dodajsiły w pokonywaniu wszystkich trudności stojących na drodze do zjednoczenia zTwoim Synem./Wyjednaj mi u Twego Syna gorliwość w dobrych postanowieniach,/ abyprzez Ciebie i z Tobą wszystko w mym życiu było na większą chwałę Boga./ Weźmnie pod Twój bezpieczny płaszcz./ Amen.

Moderator podaje kandydatowi(kandydatce) do ucałowania medalik sodalicyjny i nakłada mu (jej) na szyję.


C. Ceremoniał przyjęcia do Sodalicji

Moderator stoi przy ołtarzu i zwraca się do kandydatów:

Na cześć i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej i na chwałęNajświętszej Maryi Panny, Matki i Patronki naszej niechaj przystąpią ci, którzydo tej Sodalicji pragną być przyjęci.

Kandydaci(tki) przystępują przedołtarz z zapalonymi świecami w ręku i przyklękają na stopniach ołtarza. Prefekt (lubPrezydentka) danej Sodalicji w te słowa odzywa się do Moderatora:

Wielebny Ojcze! Obecni pragnąc gorąco pod opieką MatkiNajświętszej prowadzić żywot prawdziwego chrześcijanina i gorliwego syna(gorliwej córki) Kościoła katolickiego, i proszą o przyjęcie do Sodalicji.

Moderator:
Przychylając się do waszych życzeń, przyjmuję was do gronasodalisów. Ponieważ jednak pragnieniem waszym jest czcić w szczególniejszysposób Najświętszą Pannę, przez sumienne spełnianie swych obowiązków, śmiałe iotwarte wyznawanie swych katolickich przekonań, bronienie wedle sił w prywatnymi publicz­nym życiu Kościoła wiary świętej, przeto zacznijcie życie wasze wSodalicji Mariańskiej od ponownego wyznania wiary świętej i od uroczystegopoświęcenia się Matce Najświętszej.


Kandydaci (tki) stojąc, odczytują głośno wyznanie wiary:


Ja N.N. mocno wierzę i wyznaję, /że to wszystko, w coKościół katolicki wierzy i do wierzenia podaje,/jest prawdą, objawioną odBoga, Stwórcy i Pana mego,/który ani się omylić ani nas omylić nie może./Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,/wszystkichrzeczy widzialnych i niewidzialnych./I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, SynaBożego Jednorodzonego,/który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami./Bógz Boga, światłość ze światłości,/ Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego./Zrodzony,a nie stworzony, współistotny Ojcu,/a przez Niego wszystko się stało./On to dlanas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba./I za sprawą Ducha Świętegoprzyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem./Ukrzyżowany również zanas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany./I zmartwychwstał trzeciegodnia, jak oznajmia Pismo./I wstąpił do nieba;/siedzi po prawicy Ojca./Ipowtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,/a królestwu Jego niebędzie końca./Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,/który od Ojca i Synapochodzi./Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;/którymówił przez Proroków./Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół./Wyznajęjeden chrzest na odpuszczenie umarłych./Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościółpowszechny,/świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,/ciałazmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Wszystko tedy,/co Kościół nasz katolicki za prawdziweuznaję i wyznaję./W tej wierze katolickiej za Bożą pomocą żyć i umieraćobiecuję i wedle sił moich starać się będę,/aby ci, nad którymi mam pieczę,/wiaręświętą katolickiego Kościoła znali,/wyznawali i wedle niej żyli. To wszystko przyrzekam,/ślubuję i przysięgam./Tak mi dopomóż,Boże,/i Jego święta Ewangelia.

Moderator:
A teraz wobec zebranej tu Sodalicji iwobec nieba złóżcie uroczyste poświęcenie się czci i służbie MatkiNajświętszej.
Przystępujący do Sodalicji klęka(ją)przed ołtarzem i wobec Moderatora czyta(ją) na głos formułę poświęcenia sięMatce Bożej własnoręcznie napisaną:

Najświętsza Panno i Bogarodzico Maryjo,/ja N. N. choć niegodzien być sługą Twoim (służebnicą Twoją),/wzruszony(a) jednak przedziwnądobrocią Twoją i wiedziony pragnieniem służenia Tobie,/obieram Cię dzisiaj wobecności mego Anioła Stróża i całego dworu niebieskiego/za Panią, Orędowniczkęi Matkę/i mocno postanawiam nadal być zawsze sługą Twoim (służebnicą Twoją)/istarać się wedle możności,/aby Tobie wszyscy wiernie służyli./ Proszę Cię więci błagam Najlepsza Matko przez Krew Jezusa Chrystusa za mnie przelaną,/abyśmnie w liczbę synów Twoich (córek Twoich) i za wiernego poddanego (wiernąpoddaną) przyjąć raczył(a)./Wspomagaj mnie w każdej potrzebie i w słusznej sprawie mojej i wyjednaj mi łaskę,/abym w postępowaniu swoim nigdy myślą,słowem i uczynkiem Twoich i Syna Twego oczu nie obraził(a)./Pamiętaj o mnie inie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen.
Oddając się zaś w służbę Najświętszej Panny,/mocnopostanawiam, oraz świadomie i dobrowolnie przyrzekam/wedle możności byćwiernym tak ogólnym jak i szczegółowym ustawom tej Sodalicji,/która mnie dziśprzyjmuje do swego grona.

Moderator odbiera od każdego(ej) formułą poświęcenia, poczym każdemu(ej) medal do pocałowania i zawiesza na szyi mówiąc:


Przyjmij to znamię Sodalicji na obronę duszy i ciała, abyśprzy pomocy łaski Bożej i pomocy Maryi, Matki Twojej, zasłużył(a) sobiena wieczne zbawienie. W imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego. Amen.

Moderator wręcza nowym sodalisom dyplomy przyjęcia. A gdywszyscy je już otrzymali, zwróciwszy się do nich, mówi:


Na większą chwałę Boga, na uczczenie Najświętszej MaryiPanny, na pożytek duchowny Sodalicji na mocy udzielonej mi przezprzełożonych władzy, ja N.N. obecnie Moderator Sodalicji Mariańskich,przyjmuję was w liczbę członków Sodalicji pod wezwaniem N. Panny Maryi i św.Patrona (Patronki)……………… i dopuszczam was publicznie do uczestnictwa wewszystkich łaskach, owocach, przywilejach i odpustach nadanych przez KościółŚwięty, głównej sodalicji rzymskiej, z którą każda Sodalicja jest kanoniczniepołączona. W imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego.Amen.
Niech więc nazwiska wasze, teraz w księgę sodalicyjnąwpisane na ziemi, na wieki zostaną wpisane i w niebie. Niech Maryja przyjmiewas w liczbę sług swoich (służebnic swoich) i da wam czas dobrego życia idobrego działania, tudzież łaskę wytrwania w dobrym i dostąpie­nia dziedzictwawiecznego, aby jak nas dziś miłość bratnia łączy tu na ziemi, tak dobroć Boża,która tę miłość wzmacnia i w niej upodobanie znajduje, połączyć nas raczyła zwiernymi w niebie przez, tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa wiernych i dalszy ciąg Mszy św.
Po Komunii św. można odśpiewać „Magnificat”. [1] Na podstawie Magnificat.Modlitewnik i podręcznik sodalicyjny, Katowice 1935, 36-40. 
Kreator www - przetestuj za darmo