SODALICJE MARIAŃSKIE
 

Statut Sodalicji/Kongregacji Mariańskiej

STATUT SODALICJI    CZYLI  KONGREGACJI MARIAŃSKIEJ

I. I s t o t a.    Sodalicja czyli Kongregacja Mariańska (Panien, Niewiast, Młodzieńców, Mężczyzn) pod wezwaniem……………………. w parafii rzymsko-katolickiej…………….. jest stowarzyszeniem religijnemu erygowanym przez Biskupa Ordynariusza przy kościele na podstawie prawa kanonicznego i agregowanym do Sodalicji macierzystej Prima Primaria w Rzymie. 

II. C e l. Celem Sodalicji Mariańskiej jest:
a) pielęgnowanie własnego życia nadprzyrodzonego, nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny, naśladowanie Jej cnót, a przede wszystkim cnoty czystości,
b) pogłębienie zasad religijnych u swoich członków oraz pobudzanie ich do gorliwej pracy apostolskiej,
c) wdrażanie członków do pomocy duszpasterskiej w parafii,
d) przygotowanie i zachęcanie członków do udziału w Akcji Katolickiej.

III. Ś r o d k i. Do osiągnięcia celu Sodalicji Mariańskiej  służą następujące środki:
a) częste przystępowanie do sakramentów św. i codzienny rachunek sumienia,
b) wspólne Komunie św., nabożeństwa i zebrania,
c) udział w rekolekcjach zamkniętych,
d) urządzanie odczytów, wykładów i akademii o charakterze religijnym,
e) uroczysty obchód świąt mariańskich,
f) czytanie, prenumerowanie i rozpowszechnianie książek i czasopism katolickich,
g) praca apostolska i pomoc duszpasterska przy  parafii,
h) organizowanie pielgrzymek, zjazdów i wycieczek,
i) praca w sekcjach,
j) wzajemna pomoc duchowa.

IV. C z ł o n k o w i e. Członkiem Sodalicji Mariańskiej (Panien: może zostać panna od 14 do 30 roku życia; Niewiast może zostać mężatka i wdowa, a po ukończeniu 30-go życia także panna; Młodzieńców: może zostać młodzieniec od 14-go do 30-go roku życia wolnego stanu; Mężczyzn: może zostać mężczyzna żonaty lub wdowiec, a po ukończeniu 30-go także mężczyzna stanu wolnego), która prowadzi życie szczerze katolickie, cieszy się dobrą sławą, a zarazem przyrzeka gorliwie służyć Najświętszej Maryi Pannie i stosować się do przepisów zawartych w niniejszym statucie. 

V. O b o w i ą z k i    c z ł o n k ó w.
A. Obowiązki ogólne 
1. Pierwszym obowiązkiem sodalisa(ki) jest życie szczerze katolickie. Nie wystarcza wierzyć we  wszystko, co Bóg objawił i przez Kościół do wierzenia podaje. Sodalis(ka) starać się powinien(na) w prywatnym i publicznym życiu zachowywać wiernie przepisy Kościoła;  dążyć do pogłębienia zasad wiary; występować w obronie prawd i praw Kościoła; do żadnych złych towarzystw ręki  nie przykładać; nie czytać przeciwnych wierze  i moralności pism i książek; nie brać udziału w żadnej niemoralnej zabawie.
2. Sodalisi(ki) powinni(y) odzwierciedlać w swym życiu cnoty, którymi jaśniała Najświętsza Maryja Panna i wywierać na otoczenie swe  wpływ jak najbardziej zbawienny. Poznanie tych cnót jest jednym z pierwszych warunków rozkrzewienia się nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Niezbędną rzeczą jest  nieustanna wewnętrzna praca nad sobą, czytanie dzieł duchowych i codzienne ćwiczenia się w pokorze, pobożności, miłości bliźniego, zaparciu się siebie dla sumiennego spełniania obowiązków swoich. Jeżeli czas nie pozwala na dłuższe czytanie duchowne, zaleca się poświęcić mu przynajmniej kilka minut dziennie. Nie powinno ślę również opuszczać wieczornego rachunku sumienia. Poleca się gorąco półgodzinną adorację Przenajświętszego Sakramentu raz na tydzień. 
3. Sodalisi(ki) obchodzą święta Matki Boskiej ze szczególnym nabożeństwem i przystępują przynajmniej raz na kwartał wspólnie do Komunii św. i to, o ile możliwe, we większe uroczystości Matki Boskiej.  
4. Święto patronalne Sodalicja poprzedza się, o ile możności triduum lub nowenną, a w same święto urządza się uroczystą akademię. 
5. Sodalisi(ki) powinni(y) brać udział regularnie co pewien czas w rekolekcjach zamkniętych lub przynajmniej pół zamkniętych.
6. Gorliwy(a) Sodalis(ka) rozwinie apostolskie działanie w rodzinie i poza rodziną. Przyłoży rękę do różnych dzieł katolickich, czy  to społecznych, czy miłosiernych, przede wszystkim w swej parafii i pracować będzie nad tym, by wokoło siebie umacniać słabszych we wierze, zbłąkanych na prostą drogę sprowadzać, powaśnionych jednać, zniechęconym dodawać odwagi; wreszcie skieruje wysiłki swe ku temu, by przeciwdziałać złemu, zwłaszcza wśród młodzieży; słowem, by zasady katolickie coraz pełniej wnikały w życie ludzkości. 
7. Sodalisi(ki) chętnie pomagają Zarządowi w jego działalności, wykonują ochoczo jego zalecenia i unikają wszystkiego, co mogłoby wprowadzić niezgodę w Sodalicję i rozbić jej jedność. 

B. Obowiązki ścisłe.
8. Życie sodalicyjne nie poprzestaje na osobistej pracy wewnętrznej, ale jest życiem wybitnie społecznym. Sodalis(ka) powinien(na) zatem przestrzegać starannie wszystkiego bez czego zwarta i silna organizacja ani ostać się, ani skutecznie działać nie może.          
Do ścisłych obowiązków członka Sodalicji należy: 
a) przystępować przynajmniej raz w miesiącu do spowiedzi św. i przyjmować często Komunię św., 
b) uczestniczyć w miesięcznych nabożeństwach, zebraniach miesięcznych Sodalicji oraz rekolekcjach, a w razie przeszkody uniewinnić swą nieobecność wobec Wydziału, 
c) odmawiać codziennie jeden dziesiątek Różańca św. lub modlitwę św. Bernarda do Najświętszej Marii Panny (Memorare), 
d) wykonywać obowiązki wynikające z uchwał Sodalicji, 
e) czytać regularnie pismo sodalicyjne przez Sekcję Sodalicyjną polecone, 
f) należeć jako członek do jednej z sekcji utworzonych przy Sodalicji i brać udział w jej pracach, 
g) regularnie uiszczać składki, 
h) starać się o utrzymanie stosunków serdecznych z innymi sodaliskami także poza zebraniami Sodalicji, 
i) powiadomić bezzwłocznie sekretarkę o zmianie adresu. 
9. Obowiązki powyższe nie obowiązują pod  grzechem. Mimo to każdy(a) sodalis(ka) z miłości ku Maryi powinien(na) ich pilnie przestrzegać. Aby zaś przyjęte zobowiązania lepiej zrozumieć i głębiej wpoić w serca, powinien(na) sodalis(ka) od czasu do czasu, np. z okazji święta Matki Boskiej poświęcić chwil kilka na to, by statut Sodalicji uważnie przeczytać i zrobić rachunek sumienia:  czy i jak wypełnia obowiązki, które przyjął(ęła). Sodalicja jest wprawdzie wielką pomocą na drodze do nieba i zadatkiem łask niezliczonych, potężną bronią w walce o Królestwo Boże, ale wtedy tylko, gdy z imieniem sodalisa(ki) łączy się żywe zrozumienie i sumienne wykonywanie obowiązków nałożonych przez statut. 

VI. P r a w a   c z ł o n k ó w. Członkowie Sodalicji Mariańskiej mają prawo:
a) korzystania ze wszystkich urządzeń wspólnych Sodalicji oraz przywilejów i odpustów przysługujących Sodalicjom, 
b) wybierania na urzędy w Sodalicji,
c) obieralności na urzędy począwszy od osiemnastego roku życia,
d) głosu w dyskusji i stawiania wniosków. 

VII. P r z y j ę c i e    d o      S o d a l i c j i.
1. Sodalicja Mariańska Panien (Młodzieńców) przyjmuje jako członków tylko osoby, które po ukończeniu 14 roku życia odbyły przynajmniej roczną próbę, zwaną kandydaturą. Moderator z ważnych powodów może skrócić czas kandydatury. 
2. Kandydaci(tki) zgłaszający się do Sodalicji powinni(ny) przedstawić prośbę na piśmie do Zarządu i przedstawić się osobiście prezesce lub sekretarce. 
3. Kandydat(ka) ma obowiązek zapoznania się z zasadami życia Sodalicji pod kierownictwem Instruktora(ki) kandydatów(ek), pilnego brania udziału we wszystkich zebraniach i pracach Sodalicji oraz uiszczenia składek, nie ma jednak jeszcze praw członka  i nie korzysta z odpustów i przywilejów przyznanych wyłącznie członkom Sodalicji. 
4. O przyjęciu kandydata(ki) na członka decyduje Zarząd. 
5. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą uroczystego przyjęcia do Sodalicji przez Moderatora lub jego zastępcę. Nowi członkowie otrzymują medal dyplom sodalicyjny. Sodalis(ki) przychodzące z innych Sodalicji, których już uroczyście przyjmowano, nie potrzebują ponownego uroczystego przyjęcia. 
6. Uczniowie (Uczennice)  szkół mogą zostać aspirantkami począwszy od pierwszej Komunii św. Jakkolwiek nie mają one ścisłych obowiązków członków, powinny jednak przygotowywać się i przyzwyczajać do zasad sodalicyjnych pod kierownictwem Moderatora i instruktorki aspirantek.         W nabożeństwach, zebraniach i innych wspólnych praktykach sodalicyjnych biorą udział za zgodą Moderatora Sodalicji. Poleca się natomiast częstsze praktyki religijne dla samych aspirantów(ek). Aspiranci(tki) nie płacą składek obowiązkowych, mogą natomiast płacić dobrowolne. Przygotowanie aspirantów(ek) na przyszłych(e) sodalisów(ki) powierzyć  można również innym organizacjom religijnym dzieci szkolnych. 

VIII. W y ł ą c z e n i e    z   S o d a l i c j i.   Członkostwo w miejscowej Sodalicji ustaje przez przejście do innej Sodalicji, przez wystąpienie, wykluczenie. 
1. Członkom, pragnącym z ważnych powodów przejść do innej Sodalicji, wystawia Zarząd poświadczenie członkostwa Sodalicji i swej zgody na przyłączenie do innej Sodalicji, do której należy się zgłosić bezzwłocznie. O ile członek przeniesie się na teren innej parafii, powinien przejść do Sodalicji w swej nowej parafii. 
2. Członkom Sodalicji poleca się przejście z ukończeniem 30 roku życia do Sodalicji osób dorosłych, odpowiadającej ich stanowi, o ile taka istnieje na terenie parafii. 
3. Wykluczą się z Sodalicji na skutek niezgodnego z zasadami Sodalicji postępowania i życia lub zaniedbywania obowiązków członka, mimo upomnień Zarządu.
4. Wykluczenie członka z Sodalicji dokonuje Moderator na wniosek Zarządu lub Ordynariusza. 
5. Członkowie, którzy opuszczają szeregi Sodalicji tracą tym samym odpusty i łaski z nią związane. To samo dotyczy członków opieszałych, którzy przez dłuższy czas zaniedbują swoje obowiązki w tym stopniu, że tracą wszelki kontakt z Sodalicją. 

IX.  Z a r z ą d    S o d a l i c j i. Zarząd Sodalicji tworzą: Moderator, Wydział.

X. M o d e r a t o r.   Na czele Sodalicji stoi Moderator, kapłan mianowany przez Władzę Duchowną. Moderator zarządza Sodalicją w myśl statutu, czuwa nad jej kierunkiem, przyjmuje uroczyście członków do Sodalicji, przewodniczy osobiście lub przez ustawowych zastępców na zebraniach Zarządu i plenarnych. Zgody Moderatora wyraźnej lub milczącej potrzeba do każdej uchwały. Żadna zaś uchwała Zarządu nie może dojść do skutku wbrew woli Moderatora.

XI. W y d z i a ł.   Wydział składa się z prezesa(ki), jego(jej) zastępcy(czyni), sekretarza(ki) i jego(jej) zastępcy, skarbnika(czki), instruktora(ki) kandydatów(ek), instruktora(ki) aspirantów(ek), bibliotekarza(ki) i 2-6 konsultorów(ek). 

XII. W y b ó r      W y d z i a ł u.
1. Prezesa(kę) obiera się na trzy lata i to w ten sposób, że każdy członek Wydziału pisze na osobnej kartce nazwiska trzech sodalisów(ek), którzy(re) w obliczu Boga uważa za najodpowiedniejsze. Następnie Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu trzech(y) kandydatów(ki) na prezesa(kę). Z pomiędzy wybranych największą ilością głosów przez członków Wydziału w głosowaniu tajnym kandydatów(ek). Walne Zebranie wybiera w glosowaniu tajnym prezesa(kę), absolutną większością głosów członków obecnych na zebraniu. 
2. Wyboru innych członków Wydziału dokonuje się na Walnym Zebraniu glosowaniem tajnym lub za zgodą 2/3 obecnych przez aklamację. O wyborze członka Wydziału decyduje zwykła większość głosów obecnych na zebraniu i upoważnionych do głosowania. 
3. Czas urzędowania członków Wydziału trwa trzy lata. Ponowny wybór ustępujących członków Wydziału jest dopuszczalny. Co roku wybiera się  na Walnym Zebraniu trzecią część członków Wydziału, na miejsce ustępujących. 4. O ile w ciągu kadencji w składzie Wydziału nastąpi zmiana Zarząd kooptuje członka Wydziału na czas obecnej kadencji. 

XIII. O b o w i ą z k i     Z a r z ą d u. 
Zarząd kieruje działalnością Sodalicji w myśl zasad niniejszego statutu, a mianowicie: 
a) dba o ustawiczny rozwój Sodalicji, 
b) czuwa nad ścisłym wykonaniem statutu i uchwał Sodalicji oraz nad pracą w sekcjach, 
c) przygotowuje regularne nabożeństwa i zwołuje zebrania plenarne przynajmniej raz w miesiącu w terminie oznaczonym z góry, przygotowuje i kieruje akademiami i innymi przedsięwzięciami Sodalicji, 
d) zwołuje zebrania Zarządu co najmniej przed każdym zebraniem plenarnym, 
e) własnym dobrym przykładem szerzy gorliwość w służbie Matce Boskiej i zachęca do postępowania w duchu Sodalicji, 
f) przestrzega wykonania obowiązków, wykonuje zlecenia Sekcji Sodalicyjnej i ściśle z nią współpracuje, 
g) stoi odważnie i stanowczo na straży dobrej sławy Sodalicji i jej członków, 
i) przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania roczne i wnioski.

XIV. C z ł o n k o w i e     W y d z i a ł u.
1. Prezes(ka) przewodniczy w nieobecności lub na życzeniu Moderatora wszystkim zebraniom i naradom, a w porozumieniu z Moderatorem kieruje wszelkimi pracami Wydziału, pilnując sumiennego ich wykonania. On(a) przede wszystkim ma czuwać nad wypełnieniem celów i obowiązków Sodalicji, ma dbać w szczególny sposób o jej rozwój, dawać pobudkę do pracy. Winien(na) w potrzebie upomnieć członków, zaniedbujących się w uczęszczaniu na zebrania lub w innych obowiązkach Sodalicji, kieruje się jednak zawsze wyrozumiałą i miłością. Prezes(ka) czuwać będzie nad działalnością sekcji. Zastępca(czyni) prezesa(ki) i konsulatorzy(rki) powinni(ny) mu(jej) pomagać w czynnościach, a w razie nieobecności zastępować. Tak prezes(ka) jak i inni(e) członkowie(inie) Wydziału działają zawsze w porozumieniu z Moderatorem. Bez jego upoważnienia nie może się odbyć żadne zebranie ani nie może w czyn być wprowadzona żadna uchwała. 
2. Sekretarz(ka) prowadzi spisy członków, protokoły zebrań zarządowych plenarnych i kronikę Sodalicji, przygotowuje korespondencję, którą podpisuje Moderator i prezes(ka), przechowuje akta Sodalicji. Sekretarz(ka) drugi(a) prowadzi wykaz uczestników zebrań, pomaga sekretarzowi(ce) pierwszemu(ej) i zastępuje go(ją) w razie potrzeby. 
3. Skarbnik(czka) utrzymuje dokładny spis inwentarza czyli przedmiotów będących własnością Sodalicji, księguje dokładnie i sumiennie wszelkie dochody i rozchody, załatwia bieżąc wydatki na zlecenie Moderatora albo za jego zgodą na zlecenie prezeski, nadzwyczajne wydatki zaś tylko na mocy uchwały Zarządu. Na Walnym Zebraniu (w pierwszym kwartale każdego roku) przedkłada rachunek roczny, zbadany przez Komisję Rewizyjną do uchwalenia. Przyjęty przez Walne Zebranie rachunek roczny sporządza w trzech egzemplarzach: jeden dla Kurii Diecezjalnej, drugi dla archiwum parafialnego, trzeci dla akt Sodalicji. 
4. Bibliotekarz(ka) prowadzi bibliotekę Sodalicji i czytelnię, wypożycza książki, utrzymuje starannie katalog książek jak i wykaz książek wypożyczonych, przedkłada Zarządowi propozycję zakupu nowych książek i pism, umiejętnie poleca członkom książki do czytania, organizuje i dba o abonament pism sodalicyjnych dla Sodalicji samej i członków.
5. Instruktorzy(ki) kandydatów(ek) i aspirantów(ek) mają obowiązek zajmować się kandydatami(kami) w okresie próby i kształcić ich(je) w duchu sodalicyjnym, wdrażając ich(je) do praktyk i zwyczajów Sodalicji. W tym celu zbierają kandydatów(ki) względnie aspirantów(ki) w porozumieniu z Moderatorem i prezesem(ką)  na osobne zebrania i konferencje. 
6. Członkowie Wydziału w razie choroby lub innej przeszkody zastępują się wzajemnie. 

XV. Z e b r a n i a      Z a r z ą d u.
1. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc i to przed zebraniem plenarnym. Na posiedzeniach Zarządu przewodniczy Moderator, na jego życzenie lub w razie jego nieobecności prezes(ka) lub jego(jej) zastępca(czyni). 
2. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeśli za nimi oświadczyła się większość członków Wydziału oraz Moderator i jeśli są zapisano w protokóle zebrania. W głosowaniu Wydziału Moderator nie bierze udziału. 
3. O ile Moderator na zebranie przybyć nie mógł, prezes(ka) lub sekretarz(rka) zawiadamia go o uchwałach zebrania celem ich zatwierdzenia przez dodatkowe podpisanie protokołu. 
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do zachowania ścisłej dyskrecji co do obrad i dyskusji na zebraniach Zarządu. 

XVI. Z e l a t o r z y (k i). Zarząd może zamianować z pomiędzy sodalisów(ek) delatorów(ki), którzy(e) mają pomagać Zarządowi w jego działalności; Zarząd może delatorów(ki) zwoływać na specjalne zebranie. 

XVII. K o m i s j a     R e w i z y j n a. Walne Zebranie wybiera corocznie Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech członków, którzy wybierają pomiędzy sobą przewodniczącego(ą). Komisja Rewizyjna: 
a) Bada przynajmniej dwa razy w roku kasę, księgi kasowe, bibliotekę i cały stan majątkowy Sodalicji i jej sekcji. 
b) Dokonuje rewizji majątku przed Walnym Zebraniem. 
c) Spisuje z czynności swych protokół i zdaje sprawę na najbliższym zebraniu Zarządu i na Walnym Zebraniu. 

XVIII. N a b o ż e ń s t w a   i   z e b r a n i a p l e n a r n e. Nabożeństwa sodalicyjne i zebrania plenarne, obowiązkowe dla wszystkich członków, odbywają się raz na miesiąc, o ile możności w dniu i godzinie stale oznaczonej. Każde zebranie rozpoczyna się modlitwa lub pieśnią kościelna. Nabożeństwa i zebrania kończą się modlitwą Misji Wewnętrznej. Przygotowanie programu na plenarne zebranie należy do Zarządu.  Nabożeństwami kieruje Moderator w myśl diecezjalnej instrukcji dla nabożeństw sodalicyjnych. 

XIX. W a l n e   Z e b r a n i e. Walne Zebranie odbywa się co rok w pierwszym kwartale. Zarządowi przysługuje prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Walne Zebranie: 
a) przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu i udziela mu absolutorium po orzeczeniu Komisji Rewizyjnej, 
b) uchwala wysokość składki miesięcznej,
c) dokonuje wyborów do Wydziału,
d) wybiera Komisję Rewizyjną,
e) rozstrzyga umieszczone na porządku obrad pisemne wnioski Zarządu lub członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały stają się prawomocne z chwilą wyrażenia na nie zgody Moderatora. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu i szczegółowy porządek obrad winne być podane do wiadomości członków przynajmniej tydzień przed Walnym Zebraniem. 

XX. S e k c j e.
1. Dla pogłębienia i rozwinięcia pracy Sodalicja tworzyć będzie w obrębie swoim w miarę potrzeby sekcje, dostosowane do zadań i programu pracy Sodalicji. Zebrania sekcyjne odbywają się raz lub dwa razy na miesiąc w porozumieniu z Zarządem Sodalicji.
2. Sekcje pracować będą według odrębnych regulaminów, zatwierdzonych przez Zarząd i Walne Zebranie, na podstawie następujących zasad: 
a) Sekcje pozostawać będą w ścisłej łączności z Sodalicją z zastosowaniem zupełnym swej pracy do statutu ducha i dążeń Sodalicji. 
b) Celem ściślejszej łączności sekcji z Sodalicją, przewodniczący(e) poszczególnych sekcji biorą udział w zebraniach Zarządu Sodalicji z głosem doradczym. Moderator i członkowie Wydziału maja prawo brania udziału w zebraniach sekcyjnych. 
c) Wydatki sekcji zatwierdzone przez Zarząd Sodalicji pokrywa kasa sodalicyjna. Sekcje mogą jednak za zgodą Zarządu Sodalicji starać się o fundusze własne. Majątkiem sekcji zawiaduje Zarząd sekcji pod nadzorem Zarządu Sodalicji. Przy końcu roku sprawozdawczego zarządy sekcyjne przygotowują sprawozdania z działalności sekcji za rok ubiegły i  przedkładają go Zarządowi Sodalicji po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną. 

XXI. Stosunek Sodalicji do Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń. 
1. Sodalicja jako pomocnicza i przygotowawcza organizacja dla Akcji Katolickiej, dostosuje swoją działalność apostolską do programu Akcji Katolickiej i zachęci członków do czynnego w niej udziału. 
2. Sodalicja pracuje w ścisłej łączności z innymi stowarzyszeniami katolickimi na terenie parafii, zwłaszcza z Sodalicjami i porozumiewa się z zarządami odpowiednich stowarzyszeń Akcji Katolickiej celem skutecznej współpracy. 
3. W dziedzinie czynnego apostolstwa w parafii Sodalicja winna dostosować się do podziału pracy wśród stowarzyszeń parafialnych ustalonych przez parafialną Akcję Katolicką. 

XXII. R o z w i ą z a n i e. Sodalicja podlega Biskupowi Ordynariuszowi diecezji w myśl przepisów prawa kościelnego. Statut zmienić, Sodalicję znieść lub czasowo rozwiązać może tylko Biskup Ordynariusz. W razie rozwiązania, majątek przechodzi na cele diecezjalne, przy czym o bliższym jego przeznaczeniu decyduje Biskup Ordynariusz. 

XXIII. Czytanie Statutu. Statut powyższy odczytuje się raz w roku na jednym z zebrań Sodalicji albo też częściami na kilku zebraniach.  
Kreator www - przetestuj za darmo