SODALICJE MARIAŃSKIE
 
Opis znaku sodalicyjnego:
niebieski: M-ka Maryjna
czerwony: krzyż Chrystusa
koła w środku krzyża: symbol 4 wymiarów człowieka:
- żólty u góry: duchowy,
- niebieski: intelektualny,
- różowy: emocjonalny,
- zielony: fizyczny.


POZDROWIENIA SODALICYJNE

Cześć Maryi! / Cześć i chwała! 

Maryi Służ! /Służyć chcę! 

Nos cum Prole pia, / benedicat Virgo  Maria.(Niech nam błogosławi i sprzyja/ z swym Synem Panna Maryja) 

Per Mariam ad Jesum
(Przez Maryję do Jezusa) 

Per Mariam ad maiorem Dei gloriam
(Przez Maryję, na większą chwałę Bożą) 

Ut sodalis sum!(„Jakem sodalis”; jak jestem sodalisem)

D
1. Błękitne rozwińmy sztandary,
A D
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń.
D
Niech w sercach zagorze znicz wiary,
A E A
I gromka niech ozwie się pieśń.

G D
Spod znaku Maryi rycerski my huf,
G D
Błogosław nam Chryste na bój.
G D
Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów.
A A7 D
My Polska, my naród, lud Twój!

2. Już świta, już grają pobudki,
Już Jezus przybliża się k`nam.
Żyj święta radości, precz smutki,
Pan idzie i pierzcha w cień kłam.
Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg,
Pan idzie na świata siąść tron.
Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk,
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!

3. O Bogarodzico, Dziewico,
Tchnij siłę w Maryjny ten zew.
Z otwartą stajemy przyłbicą,
I serca Ci niesiem i krew.
Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot,
W zwycięski Ty powiedź nas szlak,
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak,
Do nieba pokieruj nasz lot.

Tekst: JAN ART S. M. Warszawa 1919 r. Muzyka R. Gruszewskiego S. M., Warszawa I

Per Mariam ad Jesum/ Przez Maryję do Jezusa


Pierwsza Sodalicja powstała w Kolegium Rzymskim jezuitów w 1563 r. Założył ją O. Jan Leunis. Cel pracy zawarł w słowach: „Przez miłość Panny Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do wybitnej cnoty chrześcijańskiej, aby jako hufiec Maryi dobrze zorganizowany szerzyć królestwo Jej Syna na ziemi”.

 Sodalisi łączyli studia z kształtowaniem osobowości i pobożności chrześcijańskiej.

Sodalicja Mariańska szybko rozszerzyła się na cały świat. Powstały sodalicje szkolne, osób starszych, różnych rzemiosł i stanów oraz duchownych. Należeli do nich także królowie, hetmani, generałowie. Z Sodalicji wywodzą się święci i papieże. Sodalisami byli słudzy Boży: Jan Paweł II i Stefan Kardynał Wyszyński.

W Polsce Sodalicje Mariańskie istnieją od 1571 r. W 1949 r. działalność Sodalicji zawieszono, a następnie reaktywowano ją w 1980 r. Polskie Sodalicje Mariańskie są obecnie skupione w Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Sodalisi tworzą „rodzinę maryjną”, „której treścią i duszą była Matka”. Potwierdzają ten cel „Ustawy Zasadnicze Sodalicji Mariańskich” z roku 1910: Sodalicje Mariańskie […], wyrabiają sodalisów na wybitnych chrześcijan, stosownie do stanu swego szukających tak własnej doskonałości, jak zbawienia i udoskonalenia bliźnich, a dzielnie walczących w obronie Kościoła Chrystusowego przeciw wysiłkom jego wrogów. 

Do walki, do obrony wiary, miały stanąć kształtowane w Sodalicji Mariańskiej oddziały: „konsekwentnych, oświeconych … katolików, całym sercem oddanych sprawie królestwa Bożego, niezachwianie wierzących, że pod sztandarem swej pani – zwyciężą”. Sodalisi to wyborowy zastęp gorliwych czcicieli i sług Matki Bożej. Sodalicja to „piękna rycerska gwardia Matki Bożej na zbawienie wielu tysięcy, jako ochrona niewinności młodzieńczej, jako szkoła cnoty i świętości dla rożnych stanów; ku zgryzocie i złości tego świata, który ludzi odwozi od Boga, ale ku radości Kościoła świętego i ku czci Najwyższego”.

W Sodalicji Mariańskiej ważne są wszystkie wymiary człowieka:

Wymiar fizyczny: wielu zapomina, że każdy człowiek ma obowiązek dbać również o zdrowie swoje, bo i ciało ludzie zostało stworzone na podobieństwo Boże i co więcej jest świątynią Ducha św.

Wymiar intelektualny: Sodalicja jest „na pierwszym miejscu szkołą pogłębienia religijnej wiedzy”. 
 
Wymiar emocjonalny: „Sodalicja w młodzieży wyrabiała charakter silny przez naukę najzdrowszej pedagogiki Jezusa Chrystusa; wyrabiała w niej wolę przez jej własną pracę, bez musu z góry, w działaniach najszlachetniejszych miłości Boga i bliźnich”. „Sodalicja powinna być kuźnicą mocnych duchów, silnych charakterów, odważnych czynem i słowem jednostek, które, przepojone duchem Chrystusa, wzmocnione ideałami mariańskimi, pójdą na podbój dusz, hen ku zwycięstwu”. Jedna z dominujących cech sodalisa, to „pogoda umysłu” i „równowaga ducha”. To zaufanie Opatrzności Bożej, że Ona wszystkim kieruje, że chce tylko dobra dla człowieka. To cecha przeciwstawna „zgorzknieniu” i „pesymizmowi”. 

Wymiar duchowy: Młodzi powinni być przeniknięci tego rodzaju pobożnością i miłością Bożą, by sami z siebie dążyli ku zdobywaniu dobra i pełnili je, aby kiedyś z pożytkiem dla bliźnich tymi cnotami błyszczeli, które nabyli w latach nauki.

Sodalicja wyrabiała w młodzieży przede wszystkim „solidarność i życzliwość pełną poświęcenia”, uczyła „obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny”, zaprawiała ich „do oszczędności i do życia trzeźwego i czystego”, urabiała ich „na dobrych synów Kościoła św. i Ojczyzny”.

Jak młody człowiek stał się duchem sodalisem, to był tym takim później jako: rolnik, rzemieślnik, czy jako wojownik w chorągwi pancernej, czy huzarskiej, czy był wojewodą, czy senatorem, mieszczaninem, czy szlachcicem, ziemianinem, urzędnikiem, dygnitarzem, a nawet królem.

Sodalicja Mariańska uczy, wychowuje i kształtuje…
Mieczysław Łacek

Maryja wychowawczynią

Maryja jest Wychowawczynią Sodalicji. Maryja jest „żywym ideałem, który pracy wychowawczej musi przyświecać, aby serca ludzkie na wzór Jezusa Chrystusa kształtować się mogły, albowiem w Jej Osobie iszczą się trzy zalety prawdziwego ideału, czyli życiowego wzoru, mianowicie piękność, prawda i dostępność”. 
 
W Maryi znajdziemy też przykład i wzór tego co jest najważniejsze w życiu: dążenie do prawdy o Bogu i o sobie. Od Niej mamy się uczyć, co jest najwartościowsze w życiu, co prowadzi do szczęśliwego życia, co uszlachetnia.

Właściwym sekretem Sodalicji Mariańskiej, jej siły i powodzenia jest bowiem Maryja, bo Sodalicja Mariańska jest „szkołą cnoty”, a w niej Ona jest mistrzynią, wzorem, pomocą, pociechą, celem i nagrodą.

SZKOŁA SODALICJI MARIAŃSKIEJ – SZKOŁĄ MARYI

Ją to Szkoła Sodalicja obrała za Patronką swoją, jej opiece młodzież oddała, Ją za Panią i Matkę ogłosiła, by Maryja zapewniła postęp w naukach, hartowała wolę, odwagi dodała do pomagania bliźnim. W tej „szkole Maryi” powinniśmy nie tylko w szczególny sposób cześć oddawać Maryi, ale wstępować w Jej ślady przez pełnienie cnót, przez czystość obyczajów i życia, przez wzajemną miłość. „Wiele świętych w jej szkole uczyło się początków świętości”. W szkole tej wychowujemy wobec Boga w ukochaniu modlitwy; wobec bliźnich w szczerym do nich szacunku, życzliwości; wobec nauki w pilności, sumienności; wobec siebie wychowujemy do czystości, skromności, pokory.

                                                                                                                         Mieczysław Łacek
FORMACJA MARYJNA

Miłość  = Jezus
Kochać Jezusa

Akceptacja = Fiat
Godzenie się na Wolę Bożą

Radość = Magnificat
Ustawiczne uwielbianie Boga za wszystko

Y  i 

JA ja
Troska o siebie w każdym wymiarze: duchowym, emocjonalnym,intelektualnym, i fizycznym.
Kreator www - przetestuj za darmo